Page 10 - Stroke Mozaik2

Basic HTML Version

Célkitûzés
A vizsgálatnak alapvetôen két cél­ki­tû­zése volt:
1. Az iSCORE alkalmazhatóságát kívánták megvizsgálni
szisztémás trombolízis-kezelésre adott terápiás válasz és
klinikai kimenetel megbecslésének tekintetében.
2. Annak a feltételezésnek a vizsgálata, hogy az iSCORE
által besorolt alacsony, közepes és nagy kockázatú betegpo-
puláció egymástól eltérô mértékben profitál-e a szisztémás
trombolízis-kezelésbôl.
Módszertan
A szerzôk 11 kanadai, Ontario tartománybeli stroke-
centrum részvételével, a Kanadai Stroke Hálózat Regiszte­
rébe (Register of the Canadian Stroke Network) 2003.
jú­lius–2008. június között bekerült betegek adatait elemez-
ték. A felvételi állapot alapján számított iSCORE érték sze-
rint a betegeket alacsony, közepes és nagy kockázatú cso-
portba sorolták.
Alacsony kockázat
esetében (iSCORE ≤139
pont) a jó klinikai kimenetel esélye legalább 50%. A 
közepes
kockázatú csoportban
(iSCORE 140–179 pont) a jó klinikai
kimenetel esélye 10–50%, míg a 
nagy kockázatú csoportban
(iSCORE ≥ 180 pont) már csak <10% eséllyel találkozunk jó
klinikai kimenetellel a korábbi iSCORE validációs tanul-
mányok alapján.
Eredmények
A regiszterben szereplô 12686 beteg közül 1696 (13,4%)
részesült szisztémás trombolízis-kezelésben. A magasabb
felvételi iSCORE érték mind az rTPA-kezelésben részesülô,
mind az rTPA-kezelésben nem részesülô betegek eseté-
ben kedvezôtlenebb hosszú távú kimenettel párosult. Az
iSCORE alapján alacsony és közepes kockázati csoportba
sorolt betegek esetében az rTPA-kezelés alkalmazása jobb
klinikai kimenetellel párosult (relatív kockázat 0,74 az
alacsony és 0,88 a közepes rizikójú csoportban). Azonban
a nagy kockázatú betegcsoportban az rTPA-kezelés nem
javított a klinikai kimenetelen.
Az rTPA-kezelés egyik betegcsoportban sem javította a 30
napos halálozási mutatót. Vérzéses transzformáció az rTPA-val
kezelt betegek 12,4%-ában (211/1696) jelentkezett, azonban kli-
nikai tünetképzô vérzés csak 6,9%-ban (117/1696) alakult ki.
A vérzéses transzformáció esélye az iSCORE nagyságával
jó korrelációt mutatott, az alacsony kockázatú csoportban
6,4%-nak, a közepes rizikójú csoportban 13,1%-nak, míg
a nagy kockázatú csoportban 19,8%-nak bizonyult. A vérzé-
ses transz­for­mációval járó esetekben a 30 napos halálozás
vagy a súlyos rokkantság kiala­ku­lá­sá­nak aránya 78,9–98,8%
között mozgott az alacsony és nagy kockázatú betegcsopor-
tok között.
Megbeszélés
Az iSCORE érték alapján megbecsülhetô a trombolízis
várható eredményessége, illetve a vérzéses transzformáció
kialakulásának esélye. A nagy kockázatú (iSCORE ≥180
pont) csoportban a szisztémás trombolízis alkalmazása
nem párosult klinikailag mérhetô haszonnal, miközben
a vérzéses komplikációk kialakulási esélye jelentôs mér-
tékben megnôtt.
Írásunk az alábbi közlemény alapján készült:
Saposnik G, et al. The iScore Predicts Effectiveness of
Thrombolytic Therapy for Acute Ischemic Stroke.
Stroke
2012
Feb 3. [Epub ahead of print]
http://stroke.ahajournals.org/content/early/2012/02/02/
STROKEAHA.111.646265.long.
M. Guillan, A. Alonso-Canovas, J. Garcia-Caldentey,
V. Sanchez-Gonzalez, I. Hernandez- Medrano,
A. DeFelipe-Mimbrera, MC. Matute, MA. Alonso-Arias,
M. Alonso de Lecinana, J. Masjuan
Indikáción kívüli intravénás
trombolízis akut ischaemiás
stroke-ban – retrospektív analízis
A hatékonyság és biztonságosság kérdése
Az agyérbetegségek az elmúlt évtizedben egyre inkább
a figyelem középpontjába kerültek; az epidemiológiai ada-
tok egyértelmûen alátámasztják jelentôségüket. Aktuálisan
10
Stroke
Mozaik
|
iSCORE validálás
|
European Journal of Neurology
iSCORE Rizikó Pontozó Rendszer (iSCORE Risk Scoring System)
Tényezô
Pontszám
Életkor
+ évek száma
Nem
– Nô
0
– Férfi
+10
Stroke súlyossága
– Enyhe (NIHSS
8)
0
– Közepes (NIHSS: 9–13)
+40
– Súlyos (NIHSS: 14–22)
+65
– Komatózus (NIHSS >22)
+105
Stroke altípusa
– Lakunáris
0
– Nem lakunáris
+30
– Nem meghatározott
+35
Rizikófaktorok
– Pitvarfibrilláció
+10
– Kongesztív szívelégtelenség
+10
Társbetegségek
– Tumoros megbetegedések
+10
– Dialízist igénylô veseelégtelenség
+35
Felvételt megelôzô rokkantság
– Önellátó
0
– Önellátásra képtelen
+15
Felvételkori vércukorérték
<7,5 mmol/l
0
7,5 mmol/l
+15
Az iSCORE iPhone, illetve internet-alapú alkalmazás formájában is elérhetô (www.
sorcan.ca/iscore)