hirdetés

Beteg gyermek szülei vagyunk

Minden szülő természetes vágya, hogy biztosítsa gyermeke egészségét, jóllé­tét és biztonságát. Minden felborulni látszik azonban, ha kiderül, hogy a gyer­mek beteg. Különösen nagy terhet ró a családtagok lelkére, de a mindennapi életre is, amikor az is világossá válik, hogy hosszabb távra kell berendezni a megváltozott életet, hiszen a gyermeknél krónikus betegséget diagnoszti­zálnak az orvosok, például cukorbetegséget, autoimmun kórképet, asztmát vagy tartós onkológiai utógondozást igénylő daganatos megbetegedést.

hirdetés

Sok apró tényező segíthet megterem­teni és fenntartani az új egyensúlyt, ami mind a krónikus beteg gyermek, mind a családtagok szempontjából alap­vető fontosságú. Ehhez ad segítséget jelen tájékoztatónk.

 

STRESSZ ÉS LELKI TEHER

 

Amikor az orvos kimondja a krónikus be­tegség diagnózisát, természetes reakció a szülők részéről a szomorúság és bűntu­dat. Miben hibáztunk? Hol rontottuk el? Mit kellett volna másként csinálnunk? Kellő körültekintéssel megelőzhettük volna? Az is előfordulhat, hogy haragot érez a párja, sőt akár a gyermeke irányában.

Elsődlegesen azt kell tisztáznia magá­ban, hogy egy krónikus betegség kialaku­lásáért senki nem felelős, és teljesen nor­mális, ahogyan érez.

A feldolgozás és továbblépés legjobb módja, ha közvetlenül a gyermeke állapo­tára összpontosítja figyelmét. Onkológiai gondozás alatt álló gyermekek és szüleik bevonásával lefolytatott tudományos ku­tatások bebizonyították, hogy kevésbé szenvednek szorongástól és depressziótól azok a szülők, akik a mindennapi teendőkre és az aktuálisan felmerülő problémák meg­oldására fókuszálnak.

Egy tartósan beteg gyermek gondozása értelemszerűen fokozott stresszel is jár. Tu­dományos vizsgálatokból úgy tűnik, hogy bár ez a helyzet az anyák és az apák részére is hasonló stresszfaktorokat tartogat, az anyák mégis magasabb szinten élik meg a stres­szes szituációt. Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy a legtöbb családban elsődle­gesen az anya felelős a gyermekek gondo­zásáért, illetve általánosságban a velük kap­csolatos mindennapi teendők ellátásáért. Ugyanezek a kutatások arra is rávilágítot­tak, hogy a beteg gyermek gondozásának lelkileg leginkább megterhelő aspektusa a dolgok kézben tartása és irányítása feletti kontroll elvesztése. Ilyen kontrollvesztéses élmény lehet, amikor nincs eszköze arra, hogy gyermeke fájdalmán enyhítsen, ál­lapotán javítson, vagy bizonytalansággal töltik el a jövővel kapcsolatos gondolatok.

A legfontosabb, hogy igyekezzen úrrá lenni a stresszhelyzeten, hiszen lelkiállapo­ta a gyermeke lelkiállapotára is kihat. Egy 1-es típusú cukorbetegséggel élő gyerme­kek részvételével lefolytatott vizsgálatban azt találták, hogy stresszesebbnek élik meg helyzetüket és gyakrabban küzde­nek depresszióval azok a gyermekek, akik szülei erősebb stressznek vannak kitéve. És ami még ennél is fontosabb, ez a helyzet a terápiás compliance-re és ezen keresztül a kezelés eredményességére, és a betegség prognózisára is kedvezőtlenül hat.

A stresszel való megküzdés leghatá­sosabb módja támogató háló kialakítása gyermeke és az egész család körül, és köz­ben saját magáról sem szabad megfeled­keznie (erről később még lesz szó).

 

A GYERMEKKEL VALÓ KAPCSOLAT

 

Amikor egy gyermekről kiderül, hogy be­teg, akkor a szülők hajlamosak túlfélteni ab­béli aggodalmukban, hogy minden támo­gatást, segítséget és védelmet megadjanak számára. Éppen ezért tudatosan figyeljen arra, hogy lehetőleg ne tartsa „burokban” gyermekét, és a szükségesnél jobban ne korlátozza mindennapi tevékenységeit és a kortársaival való kapcsolatait.

A másik hiba, amibe krónikus beteg gyermek szülőjeként beleeshet, hogy túl­ságosan sokat enged meg neki, és nem ál­lít fel határozott szabályokat és korlátokat. Pedig a beteg gyermekek sem különböznek egészséges társaiktól abban, hogy egyértel­mű és következetes keretekre van szüksé­gük ahhoz, hogy biztonságosan és maga­biztosan tudjanak mozogni a világban. Ezek nélkül szorongás és bizonytalanság ébred bennük, elveszettnek érezhetik magukat. Ezért az észszerű és szeretetteljes szabályok még a szokásosnál is fontosabbak egy olyan helyzetben, amikor maga a betegség ténye is felborítja a gyermek megszokott világát.

 

NÉHÁNY JÓ TANÁCS A MINDENNAPOKHOZ

 

1. Beszélgessenek nyíltan a betegségről és arról a helyzetről, amit a betegség hozott az életükbe!

Sok szülő vívódik magában arról, hogyan beszéljen gyermekével, illetve gyermeke előtt másokkal gyermeke betegségéről. Bi­zonyosodjon meg arról, hogy a gyermek élet­korához, értelmi szintjéhez és érettségéhez il­leszkedő nyelvezetet használ. Ne árassza el őt felesleges részletekkel, de ne is hallgasson el előle fontos tényeket, és ügyeljen arra, hogy gyermeke minden kérdésére kielégítő infor­mációt kapjon. Mindeközben ne feledkezzen meg arról, hogy ha gyermeke valamit nem ért vagy félreért, akkor az elcsípett informá­ciómorzsák alapján sokszor a ténylegesnél sokkal sötétebb képet rak össze magában. A beszélgetések során térjenek ki a gyermek érzéseire is, hiszen ez a helyzet számára is ha­talmas lelki megterhelést jelenthet.

2. A lehetőségekhez mérten őrizzék meg a megszokott családi rutint és napirendet!

A gyermek és az egész család akkor tud a leghatékonyabban funkcionálni, ha a mindennapi családi események rendje előre látható és állandó. A napi rutin fenn­tartása terjedjen ki a lefekvési és felkelési idők betartására, illetve a rendszeres csa­ládi étkezések időpontjaira is.

3. Állítson fel határokat és tegye világossá gyermeke számára, milyen viselkedést vár el tőle!

Korábban már röviden szó esett arról, hogy a gyermek akkor érzi magát a legna­gyobb biztonságban, ha ismeri a szabályo­kat, korlátokat és elvárásokat. Ez a beteg­ség okozta elbizonytalanodott helyzetben még inkább létfontosságú. Ebbe a körbe tartozik megfelelő nevelési elvek felállítása és következetes betartása is.

4. Ne menjen bele felesleges játszmákba gyermekével!

Ne feledkezzen meg arról, hogy króni­kus betegsége folytán időről időre gyerme­kére is rátörhet a kontrollvesztettség érzése. Ilyenkor akár egészen apró, külső szemlélő számára talán értelmetlennek vagy jelen­téktelennek tűnő dolgokban szereti érezni – és környezetével éreztetni –, hogy ura saját életének és testének. Ennek megelőzésére amikor csak lehet, ajánljon fel választási le­hetőséget gyermeke számára, például ab­ban, mivel szeretné tölteni a délutánt vagy melyik ruhát venné fel legszívesebben.

5. Törődjön saját magával is!

Biztosítson elegendő énidőt saját ma­gának, amikor csak önmagával foglalkozik. Táplálkozzon egészségesen, mozogjon mi­nél többet, ne adja fel teljesen kedvenc sza­badidős elfoglaltságait, illetve maradjon kapcsolatban barátaival, jó ismerőseivel.

6. Alakítson ki szoros együttműködést gyermeke iskolájával vagy óvodájával!

Csak akkor várhat megfelelő támoga­tást, megértést és segítséget gyermeke irányában a pedagógusok részéről, ha ők is pontosan tisztában vannak gyermeke betegségével, állapotával, esetleg speciális igényeivel. Előfordulhatnak hosszabb hiányzások a betegség következtében, amikor az óvodai vagy iskolai életbe való visszailleszkedés zökkenőkkel jár. Az ilyen helyzetek megkönnyítéséért nagyon so­kat tehet egy támogató óvodai vagy iskolai környezet, ezzel egyszersmind minimalizál­va a hiányzásokból adódó lemaradást is. Szükség esetén vegye igénybe az iskola-egészségügyi szolgálat, lehetőség szerint az iskolai pszichológus segítségét is.

7. Támogassa gyermekét az orvosi utasí­tások pontos követésében!

Krónikus betegség esetén az érintett gyermeknek is mielőbb tisztában kell len­nie azzal, hogy állapota tartós kezelést, gondozást igényel. Ebbe beletartozik töb­bek között az is, hogy gyógyszereit akkor is rendszeresen és pontosan kell szednie, amikor éppen jól érzi magát és nem éli meg állapotát betegségként. Az orvos utasítá­sait mindig magyarázza el gyermekének világosan, röviden, érthetően, a gyermek életkorának és szellemi fejlettségének megfelelő megfogalmazásban.

A kezelésekkel kapcsolatos együttmű­ködés kialakításának és fenntartásának különös jelentősége van a felnőttkor kü­szöbéhez közeledve, amikor fel kell készíte­nie gyermekét arra, hogy hamarosan saját magának kell majd „menedzselnie” beteg­ségét és a gyermekgyógyászati ellátásból kikerülve egyedül kell majd eligazodnia a felnőttellátás keretei között is. Ezért ka­maszkorban egyre inkább vonja be őt az or­vossal folytatott beszélgetésbe, majd idő­vel hagyja, hogy ezeket a beszélgetéseket maga folytassa le az orvossal. A kezeléssel és orvosi vizitekkel kapcsolatos teendők kö­zül egyre többet bízzon rá, például – termé­szetesen utólagos szülői kontrollal – maga adagolja ki gyógyszereit, vezesse a tüneti naplót vagy kérjen magának időpontot a következő orvosi kontrollvizsgálatra.

Így gyermeke idővel megtanulja, ho­gyan tudja segítség nélkül intézni a beteg­ségével összefüggő feladatokat, egyszer­smind segíti őt abban, hogy mindinkább azt érezze, hogy képes önálló döntésekre és kontrollja van teste és élete felett – anél­kül, hogy ezzel állapotát vagy a terápia eredményességét veszélyeztetné.

 

EZ A TÁJÉKOZTATÓ NEM HELYETTESÍTI AZ ORVOSI KEZELÉST. A BETEGEK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT MÁSOLATOKTÓL ELTEKINTVE FELHASZNÁLÁSA CSAK A KIADÓ ÍRÁSOS HOZZÁJÁRULÁSA NYOMÁN ENGEDÉLYEZETT.

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.