hirdetés

Hogyan kezelendő a medúzacsípés?

Kevés olyan betegközpontú bizonyítékkal rendelkezünk, amelynek alapján javasla­tot fogalmazhatnánk meg a medúzacsípés kezelésére. Az érintettnek ki kell jönnie a vízből, és meg kell próbálnia megakadályozni, hogy a bőréhez tapadt csalánsej­tek (nematociszták, a maró anyagot tartalmazó mikroszkopikus sejtek) kiürüljenek. El kell távolítani a csápokat az érintett területről, majd enyhíteni kell a fájdalmat. (C szintű ajánlás, szakértői véleményen alapul).

hirdetés

Háztartási ecet használható helyileg a csalánsejtek kiürülésének megaka­dályozására, ha a csípést Chironex fleckeri (ausztráliai kockamedúza), Physalia physalis (portugál gálya) vagy Alatina alata (hawaii kockame­dúza) okozta. Ha azonban a csípés a Chrysaora quinquecirrha (tengeri csalán) vagy a Cyanea capillata (sza­kállas medúza) fajba tartozó állattól származik, akkor ne használjunk ece­tet, mert az kiválthatja a csalánsejtek kiürülését (C szintű ajánlás; szakér­tői véleményen, illetve ellentmondásos eredményű in vitro tanulmányokon alapul).

Sütőport alkalmazhatunk helyi­leg a csalánsejtek kiürülésének meg­akadályozására C. quinquecirrha, C. capillata és a Norfolk északi partjainál élő atlanti-óceáni fajok esetén (C szin­tű ajánlás, szakértői véleményen, illet­ve egy in vitro tanulmányon alapul). Magnézium-szulfát használható helyi­leg Pelagia noctiluca (világító medúza) csípése esetén (C szintű ajánlás, egy in vitro tanulmányon alapul).

A medúzacsípés által okozott fájda­lom csökkentésére helyileg alkalmaz­hatunk melegítést is (B szintű ajánlás, randomizált, kontrollcsoportos vizs­gálatokon alapul). Az orális fájdalom­csillapítók segíthetnek, de parenterális analgetikumok, helyileg alkalmazott szteroidok, helyi érzéstelenítők és antihisztaminok használata ellentmon­dásos (C szintű ajánlás, szakértői vé­leményeken alapul). Vizelet, alkohol, papain és alumínium-szulfát helyi al­kalmazása hatástalan és nem ajánlott (B szintű ajánlás, randomizált, kontrollcsoportos vizsgálatokon alapul).

A bizonyítékok összegzése

A csalánozók (Cnidaria), ezen belül a medúzák számos fajának csípése kü­lönböző reakciókat vált ki (1. táblá­zat). (1–13) A kezelés célja kettős: a bőrbe jutó csalánsejtek kiürülésének meg­akadályozása, illetve a fájdalom csil­lapítása. A különböző beavatkozások eredményességének összehasonlításá­hoz jó minőségű vizsgálatok nem áll­nak rendelkezésre.

A csalánsejtek inaktiválása és ki­ürülésük megakadályozása. In vit­ro tanulmányok alapján Chironex fleckeri (14) és Physalia physalis (6) fajú medúzák csípése esetén a csalánsej­tek kiürülése megakadályozható he­lyileg alkalmazott háztartási ecettel. Ugyanakkor egy újonnan fölfede­zett Physalia-faj esetében az ecet a csalánsejtek kiürülését váltja ki, és nem ajánlják használatát az auszt­ráliai Physalia-fajok csípése esetén sem. (11) Rendszerint ajánlják a haszná­latát Alatina alata csípésének kezelé­sére, bár erre vonatkozóan nincsenek vizsgálati adatok a hasznosság alátá­masztására. (1) In vitro vizsgálatok ered­ményei szerint az ecet a csalánsejtek kiürülését okozza Cyanea capillata (9) és Chrysaora quinquecirrha (6) csípése esetén, és nem ajánlják a használatát Pelagia noctiluca csípése esetén sem. (6)

Egy in vitro vizsgálat azt mutatta, hogy C. quinquecirrha csípése esetén helyileg alkalmazható sütőpor 50%-os szuszpenziója a csalánsejtek kiürülé­sének megakadályozására. (6) A sütőpor-szuszpenzió használható C. capillata csípése (6,8) és a Norfolk északi partjainál élő atlanti-óceáni fajok csípése esetén. (7)

In vitro vizsgálatok eredménye sze­rint a helyileg alkalmazott magnézium-szulfát megakadályozza a P. noctiluca csípése következtében a bőrbe került csalánsejtek kiürülését. (10)

A bőrhöz tapadt csápok eltávo­lítása. A csalánsejtek kiürülésének megakadályozása után le kell kapar­ni a bőrhöz tapadt csápokat valami­lyen műanyag eszköz (pl. bankkártya) élével, esetleg borotvával (csalánsejtek a csápok eltávolítása után is maradnak a bőrben). (8)

Fájdalomcsillapítás. Több véletlen besorolásos, kontrollcsoportos vizsgá­lat is bizonyítja, hogy a helyi melegítés csökkenti a medúzacsípés által kivál­tott fájdalmat. Egy 127 páciens bevo­násával végzett randomizált vizsgálat eredménye szerint a 10 percig alkalma­zott meleg vizes palack jobban csök­kenti a fájdalmat, mint a hideg vagy a szoba-hőmérsékletű borogatás (esély­hányados: 5,2; 95%-os MT: 1,3–22,8; NNT [egy sikeres kezeléshez szükséges betegszám]: 8,3). (2) Egy 96 páciens bevo­násával végzett ausztráliai randomizált vizsgálat eredménye szerint a meleg vi­zes palack 42%-kal jobban csökkenti a fájdalmat, mint a hideg vizes palack (95%-os MT: 19–60%; NNT =2,4). (13)

Egy 32, jól elemezhető adatokat tar­talmazó orvosi feljegyzés használa­tával készült retrospektív áttekintés azt találta, hogy a 20 perces forró zu­hany jobban csillapította a fájdalmat a parenterális fájdalomcsillapítókhoz (pl. meperidin, butorphanol, morfin, ketorolac) képest (esélyhányados = 22,0; p=0,049). (3)

Egy 27 páciens bevonásával vég­zett floridai randomizált vizsgálatban a meleg víz alkalmazása után 1 órával mért fájdalomszint alacsonyabb volt, mint abban az esetben, ha hideg vizes borogatást használtak (89% vs. 56%; p<0,05; NNT=3). (15)

A medúzacsípés kezelésének és stabilizációjának lehetőségei

Egy 25 önkéntes bevonásával vég­zett, illesztett randomizált vizsgálat végkövetkeztetése az volt, hogy a he­lyi melegítés fájdalomcsillapító hatása a helyileg alkalmazott papaverin vagy ecet hatásához képest nem szigni­fikáns (2 perc után 10-ből 1,1 a kü­lönbség [95%-os MT: 0,6–1,6], míg 20 perc után 10-ből 1,6 [95%-os MT: 0,9–2,3]). (4)

Egy másik randomizált vizsgálat­ban 20 önkéntest csíptek meg Physalia medúzák csápjaival. (12) A csípési helyet négy részre osztották, és a negyede­ket más-más módon kezelték: ecetet, kereskedelmi forgalomban kapható ecetsavkészítményt, metilalkoholt, il­letve tengervizet használtak helyileg. A kezelés után 15 perccel azokon a te­rületeken, ahol ecetsavat használtak, a többi területhez képest szignifikán­san kisebb volt a fájdalom (p<0,05). Egy 62 páciens bevonásával végzett, véletlen besorolásos vizsgálat ered­ményei szerint a helyileg alkalmazott alumínium-szulfát és papain jobban csillapítja az Alatina medúza csípése által okozott fájdalmat, mint a tenger­víz vagy az édesvíz. (1)

Az elhúzódó fájdalom kezelésére használhatunk orális fájdalomcsilla­pítókat, de a parenterális analgetikumok, a helyileg alkalmazott szte­roidok, a helyi érzéstelenítők és az antihisztaminok használatával kap­csolatban megoszlanak a vélemények. (5)

Egyéb ajánlások

Ausztráliában az újraélesztéssel foglal­kozó szakmai bizottság 2010-es irány­elve (http://www.resus.org.au) több kategóriára osztja a lehetséges kezelé­seket. (5) A trópusi medúzák csípésének helyén bőséges ecetes öblítést java­solnak, valamint a csápok eltávolítását, és ha nem áll rendelkezésre ecet, tengervíz (nem édesvíz) használatát. A nem trópusi portugál gálya csípé­se esetén a csápokat el kell távolítani, majd a csípés helyét tengervízzel öb­líteni, és ajánlatos az érintett végta­got, illetve a csípés helyét meleg vízbe helyezni. Ha a fájdalom nem csökken, vagy ha nem áll rendelkezésre meleg víz, hideg vizes palack is használható. A nem trópusi medúzák által okozott kisebb csípések után a csápokat el kell távolítani, a csípés területét tenger­vízzel (nem édesvízzel) ki kell öblíte­ni, majd hideg vizes palackot helyezni a területre.

A cikkben megfogalmazott vélemények és kije­lentések a szerzők magánvéleményét tükrözik, és nem feltétlenül esnek egybe az USA Légierejének, illetve a Légierő orvosi szolgálatának hivatalos álláspontjával.

A szerzők nem jeleztek érdekütközést.

TREATMENT OF JELLYFISH ENVENOMATION • VOL 89 / NO 10 / MAY 15, 2014 / AMERICAN FAMILY PHYSICIAN

Irodalom:
1.
Thomas CS, Scott SA, Galanis DJ, Goto RS. Box jellyfish (Carybdea alata) in Waikiki. The analgesic effect of sting-aid, Adolph’s meat ten­derizer and fresh water on their stings: a double-blinded, randomized, placebo-controlled clinical trial. Hawaii Med J 2001;60(8):205–207, 210

2. Thomas CS, Scott SA, Galanis DJ, Goto RS. Box jellyfish (Carybdea alata) in Waikiki: their influx cycle plus the analgesic effect of hot and cold packs on their stings to swimmers at the beach: a randomized, placebo-controlled, clinical trial. Hawaii Med J 2001;60(4):100–107
3. Yoshimoto CM, Yanagihara AA. Cnidarian (coelenterate) envenomations in Hawai’i improve following heat application. Trans R Soc Trop Med Hyg 2002;96(3):300–303
4. Nomura JT, Sato RL, Ahern RM, Snow JL, Kuwaye TT, Yamamoto LG. A randomized paired comparison trial of cutaneous treatments for acute jellyfish (Carybdea alata) stings. Am J Emerg Med 2002;20(7):624–626
5. Australian Resuscitation Council. Guideline 9.4.5. Envenomation – jellyfish stings. http:// www.resus.org.au/policy/guidelines/section_9/ jellyfish_stings.htm. Letöltve 2013. június 24-én
6. Burnett JW, Rubinstein H, Calton GJ. First aid for jellyfish envenomation. South Med J 1983;76(7):870–872
7. Burnett JW. Treatment of Atlantic cnidarian envenomations. Toxicon 2009;54(8):1201–1205
8. Burnett JW, Calton GJ. Venomous pelagic coelenterates: chemistry, toxicology, immu­nology and treatment of their stings. Toxicon 1987;25(6):581–602
9. Fenner PJ, Fitzpatrick PF. Experiments with the nematocysts of Cyanea capillata. Med J Aust 1986;145(3-4):174
10. Salleo A, La Spada G, Falzea G, Denaro MG. Discharging effect of anions and inhibitory effect of divalent cations on isolated nematocysts of Pelagia noctiluca. Molec Physiol 1984;5:25–34
11. Fenner PJ, Williamson JA, Burnett JW, Rifkin J. First aid treatment of jellyfish stings in Austra­lia. Response to a newly differentiated species. Med J Aust 1993;158(7):498–501
12. Turner B, Sullivan P. Disarming the blue­bottle: treatment of Physalia envenomation. Med J Aust 1980;2(7):394–395
13. Loten C, Stokes B, Worsley D, Seymour JE, Jiang S, Isbister GK. A randomised controlled trial of hot water (45 degrees C) immersion versus ice packs for pain relief in bluebottle stings. Med J Aust 2006;184(7):329–333
14. Hartwick R, Callanan V, Williamson J. Dis­arming the box-jellyfish: nematocyst inhibition in Chironex fleckeri. Med J Aust 1980;1(1):15–20
15. Lopez EA, Weisman RS, Bernstein J. A pro­spective study of the acute therapy of jellyfish en­venomations [abstract 24]. 2000 North American Congress of Clinical Toxicology Annual Meeting. J Toxicol Clin Toxicol 2000;38(5):513 81

J. David Honeycutt
a szerző cikkei

Christopher E. Jonas, DO, FAAFP
a szerző cikkei

Rita F. Smith, MLS, MBA
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.