hirdetés

Depresszió

A depresszió a hangulati élet tartós megváltozásával járó betegség Klinikai képét a pszichológiai, vegetatív és testi tünetek olykor igen változatos kombinációja alkot­ja. A depresszió orvosi értelemben vett betegség, és nem azonos a külső környezeti tényezők által okozott rossz egyéni és társadalmi közérzettel, szomorúsággal.

hirdetés

A major depresszió tünettana

A depresszió orvosi értelemben vett betegség, s meghatározott tüneteknek meghatározott ideig kell fennállniuk ahhoz, hogy a diagnózist megállapít­hassuk. A depressziós beteg elveszti ér­deklődését a külvilág iránt, nem érdekli munkája, családja, hobbija. Állandóan fáradtnak, gyengének érzi magát, napi aktivitása lényegesen csökken. Étvágy­talan lesz, lefogy (néha azonban foko­zott étvágy észlelhető), többnyire keve­set és rosszul, ritkábban túl sokat alszik, reggelre nem piheni ki magát. Fizikai és szellemi teljesítőképessége romlik, fára­dékony, dekoncentrált, feledékeny lesz. Szexuális érdeklődése és teljesítőképes­sége is csökken, életét értelmetlennek érzi, önvádlások jelentkezhetnek, és sok­szor az öngyilkosság gondolatáig, öngyilkossági kísérletig is eljuthat a beteg.

A férfiak depressziója levertség mellett rossz stressztűrésben vagy dühkitörésekben is megnyilvánulhat

Ahhoz, hogy a major depresszió diagnózisát felállíthassuk, a keretes betétben felsorolt kilenc tünet közül legalább ötnek (ezen belül az első ket­tőből legalább egynek) kell minimáli­san 2 hétig fennállnia.

Ez a klasszikus, ún. major depressziós tünetcsoport elsősorban a nőkre jellemző, és újabb vizsgálatok szerint a major depressziós férfiaknál az em­lített tünetek mellett a következő tünetek is előfordulhatnak: (1) alacsony stressztűrési küszöb, (2) fokozott haj­lam agresszív viselkedésre, (3) dühkitö­rések, (4) másodlagos alkohol-, illet­ve gyógyszerabúzus, (5) összeütközés a hatóságokkal.

A depresszió formái és lefolyása

Megbízható felmérések szerint a fel­nőtt lakosság közel 15%-a életében leg­alább egy súlyos (major) depresszión átesik, és minden adott évben a né­pesség 6–8%-a, illetve minden adott hónapban a népesség 2–4%-a szen­ved major depresszióban. A felméré­sek azt is kimutatták, hogy a depres­sziós betegek jelentős hányada nem fordul orvoshoz vagy pszichológushoz panaszaival, mivel a betegek és a hoz­zátartozók nem is gondolják, hogy gyógyítható állapotról (betegségről) van szó, és a panaszokat egyértelműen csak kifáradásnak, fásultságnak, az amúgy is gyakran jelenlévő külső, ne­gatív életeseményeknek tulajdonítják.

A depresszió bármely életkorban in­dulhat, de leggyakrabban fiatal felnőtt korban kezdődik, nőknél kétszer olyan gyakori – fokozott depressziókocká­zatot jelent a szülés utáni időszak és a változókor. A major depresszió az esetek kb. kétharmadában kezelés nél­kül 4–8 hónapig is eltart, majd spon­tán megszűnik, de az esetek egyhar­madában krónikus lefolyást mutat. Az ismétlődő depressziók sokszor szezo­nális jelleggel újulnak ki, ennek tipi­kus példája a téli depresszió.

A csak depressziós időszakokkal jel­lemzett betegséget unipoláris major depressziónak hívjuk, az időszakosan felhangolt, nyugtalan, túlfűtött periódu­sokkal is járó depressziókat pedig bipoláris betegségnek („mániás depresszió”) – ez utóbbi előfordulási gyakorisága ha­zánkban a teljes élettartamra, 1 évre és 1 hónapra 5%, 1%, illetve 0,5%. Mind az unipoláris major depresszió, mind a bi­poláris betegség gyakran társul szoron­gásos kórképekkel és/vagy másodlagos alkoholbetegséggel.

A major depresszió szövődményei

A kezeletlen depresszió veszélyes álla­pot, mivel ilyenkor jelentősen megnő az öngyilkosság kockázata, amellett nagyon gyakori a másodlagos alko­holbetegség, illetve drogabúzus (drogfüggőség), a tartós munkaképtelenség (betegállomány), nem ritka a szív-ér rendszeri betegség, a rokkantnyugdí­jazás, a munkahely elvesztése. A ke­zeletlen depresszió (főleg, ha másod­lagos alkohol- vagy drogprobléma is fennáll) gyakran vezet családi konflik­tusokhoz, a család széthullásához, vá­láshoz. Ez utóbbi események a beteg és a családtagjai számára is komoly pszi­chés megterhelést jelentenek, újabb de­pressziós epizódokat provokálhatnak.

A befejezett öngyilkosságok 60– 65%-át major depresszió alatt köve­tik el, ugyanakkor klinikai vizsgálatok igazolják, hogy a sikeresen kezelt és hosszú távon rendszeresen gondozott major depressziós betegek öngyilkos­sági kockázata – az egyéb szövődmé­nyek veszélyével együtt – rendkívül nagy mértékben csökken. Közgazda­sági elemzések igazolták, hogy a nem kezelt depresszió okozta társadalmi kár (öngyilkosság, munkából való ki­esés stb.) jóval nagyobb a depresszió korszerű kezelésének költségeinél.

A major depresszió pszichológiai és biológiai háttere

A depresszió csak igen ritkán alakul ki autonóm módon (külső behatások nél­kül). Az esetek döntő többségében nega­tív életesemények (veszteségek, konflik­tusok, tartós munkahelyi vagy családi stresszhelyzet) provokálják a depressziót, elsősorban az arra pszichológiai­lag és/vagy biológiailag hajlamos egyé­neknél. A betegség az esetek több mint 50%-ában családi halmozódást mutat: a depressziós betegek vérrokonai kö­zött a betegség kb. háromszor-négyszer olyan gyakori, mint a teljes népességben. A depresszióra való biológiai hajlam tényét igazolják azok a vizsgálatok is, ame­lyek szerint egypetéjű ikerpárok mind­két tagja háromszor-négyszer olyan gyakran betegszik meg depresszióban, mint a kétpetéjű ikerpárok vagy a nem iker testvérpárok mindkét tagja.

A depresszió kialakulásában a köz­ponti idegrendszer három ingerü­letátvivő anyagának (szerotonin, noradrenalin és dopamin) van kiemel­kedően fontos szerepe. Major depres­szióban az említett kémiai anyagok ter­melődése a központi idegrendszerben csökken, a depresszió ellen ható gyógy­szerek ezt az anyagcserezavart korrigál­ják. Fontos annak ismerete, hogy a depressziót csökkentő gyógyszerek hatása csak a kezelés második hetének eltelté­vel, gyakran csak a harmadik héten je­lentkezik, így az első 1-2 hétben lénye­ges javulás még nem észlelhető.

A major depresszió kezelése

Ma már számos igen hatásos, komo­lyabb mellékhatások veszélye nél­kül szedhető készítmény van forgalomban. Közülük a leggyakrabban a szerotoninforgalmat befolyásoló antidepresszívumok használato­sak, de az újabb generációs antidepresszívumok változó arányban és más módon a dopamin, a noradrenalin és a melatonin anyagcseréjére is hatnak.

Ha unipoláris major depresszióban a megfelelő adagban szedett antidepresszívumok hatására javu­lás/gyógyulás következik be, utána a korai visszaesés elkerülése végett még hosszú hónapokig kell szed­ni ezeket a szereket. Mellékhatá­sok főleg kezdetben jelentkezhetnek, ezek többnyire el is múlnak. A kor­szerű antidepresszívumok mellékhatásprofilja sokkal előnyösebb, mint a régebbi (bár szintén hatásos) készít­ményeké, ezért a betegek együttműködése jobb, és hosszú távon is jól segítik a betegek tartós gyógyszeres kezelését.

A közhiedelemmel ellentétben az antidepresszívumokhoz nem lehet hozzá­szokni. A depressziót gyakran kísérő szorongás és alvászavar miatt sok­szor szorongásoldóval, altatóval kell kiegészíteni a terápiát, elsősorban az első néhány héten, amikor az antidepresszívum még nem hat. Az antidepresszívumokon kívül (néha azok mellett) szükség lehet egyéb terápiás eljárások­ra (pl. fényterápia, alvásmegvonás) is. Bipoláris betegségben a gyógyszeres kezelés tengelyét a hangulatstabilizáló gyógyszerek képezik, szükség esetén antidepresszívumokkal, illetve egyéb gyógyszerekkel kiegészítve.

A számos hatásos gyógyszeres keze­lés mellett néhány pszichoterápiáról, pszichoszociális intervencióról ismétel­ten bebizonyosodott, hogy igen jó hatá­súak a depresszió kezelésében, és első­sorban akkor, ha a gyógyszeres kezelés kiegészítésére használjuk azokat. A be­teget és a hozzátartozóit részletesen fel kell világosítani a betegség termé­szetéről, kezelési lehetőségeiről, keze­lés nélküli lefolyásáról. Egyéni támo­gató pszichoterápiára minden esetben szükség van; célzott, módszerspecifikus pszichoterápiára azonban csak meg­felelő javallat esetén. A rendelkezésre álló gyógyszeres, biológiai és pszichoterápiás eljárásokkal a major depressziósok és a bipoláris betegek döntő többsége sikeresen kezelhető, és a tü­netmentes állapot elérésével a betegek korábbi életminősége is helyreáll.

A major depresszió jelei

(a diagnózishoz a kilencből legalább öt­nek, köztük az első kettő valamelyikének legalább 2 hétig kell fennállnia)

1. Depressziós, szomorú hangulat
2. Az érdeklődés és örömkészség jelen­tős csökkenése (anhedónia)
3. Jelentős testsúlycsökkenés vagy -gyarapodás
4. Alvászavar (csökkent vagy fokozott alvás)
5. Nyugtalanság vagy gátoltság
6. Fáradtság, erőtlenség
7. Értéktelenség érzése, önvádlások, bűn­tudat, esetleg depressziós téveszmék
8. Csökkent gondolkodási, koncentrálási és döntési képességek
9. Életuntság, öngyilkossági gondolatok vagy kísérlet

Dr. Rihmer Zoltán
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.