hirdetés

Az influenzavakcinával szemben támasztott helyes elvárások

A védőoltással megelőzhető megbetegedések közül az influenza váltja ki a legtöbb vitát. Az influenza elleni vakcina ugyan nem tartozik a leghaté­konyabb védőoltások élmezőnyébe, alkalmazása mégis számos előnnyel jár, amint az a cikkből kiderül. Az influenza megelőzésének jelenleg ismert leghatékonyabb módja a védőoltás.

hirdetés

A védőoltással megelőzhető megbe­tegedések közül az influenza váltja ki a legtöbb vitát úgy szakmai, mint laikus körökben. Ez nemcsak Magyarországon probléma, hanem szinte az egész világon. Az okok magyarázata nem egyszerű.

A védőoltással megelőzhető gyermek­kori fertőző betegségek aránylag egységes klinikai képet mutatnak, és az ellenük kidol­gozott védőoltások nagyon jó hatékonyság­gal (90–95%) előzik meg a megbetegedések kialakulását. A következetesen végrehajtott védőoltási programok, különösen a magyar­országi 98% feletti átoltottság, az életkorhoz kötött kötelező védőoltási rend keretében alkalmazott oltóanyagok esetében elérhe­tővé tették bizonyos fertőző betegségek esetében a mentességet vagy a megbete­gedések sporadikus szintre szorítását. A vé­dőoltásokban mint a fertőző betegségek megelőzésének legfontosabb eszközeiben bízó orvosok és lakosok általában ilyen elvá­rásokat támasztanak minden védőoltással szemben. Az esetek döntő többségében ez működik, mivel a megelőzendő fertőző betegségeket olyan kórokozók okozzák, melyek évek, sőt évszázadok óta válto­zatlanok, és a megelőzésükre kidolgozott oltóanyagokkal többéves tapasztalat áll rendelkezésre.

Az influenzára sajnos nem a fentebb felvázoltak a jellemzők. A probléma ott kez­dődik, hogy klinikailag az influenzát szinte lehetetlen megkülönböztetni az influen­zaszerű megbetegedéstől. A pontos diag­nózis felállításához nélkülözhetetlen a la­boratóriumi vizsgálat, ami nem könnyen elérhető és időigényes. A pontos diagnózis – tekintettel arra, hogy a mintavétel és az eredmény kézhez vétele között közel egy hét telik el – a terápiát nem befolyásolja. A fentiek nem ösztönzik az etiológiai di­agnózis felállítását. Nem könnyíti meg a megbetegedések megelőzését az a tény sem, hogy az influenzavírus a humán meg­betegedéseket okozó vírusok közül a leg­változékonyabb, ami nagyban megnehezíti a hatékony vakcina előállítását.

Az influenzavírusok folyamatosan változnak, és a dominánsan cirkuláló tör­zsektől függ, hogy az adott szezonban mennyien betegszenek meg. A szezoná­lis influenza elleni vakcina védőhatását pedig döntően befolyásolja, hogy milyen mértékű a benne lévő és a cirkuláló tör­zsek egybeesése. A minél hatékonyabb oltóanyag előállítása érdekében a WHO évente kétszer felülvizsgálja a szezonális influenzavakcina összetételére vonatkozó ajánlását.

Évente két influenzavakcina-összetételt ajánlanak 1999 óta.

Február közepén: ajánlás az északi fél­tekén a következő influenza szezonra szánt összetételről (novembertől áprilisig).
Szeptemberben: ajánlás a déli félte­kén az ott elkövetkező télre szánt összeté­telről (májustól októberig).

A négykomponensű vakcinák

Az Egyesült Államokban az FDA vakcinák­kal és ezekhez kapcsolódó biológiai készít­ményekkel foglalkozó tanácsadó bizottsá­ga (VRBPAC) először 2007-ben vetette fel: meg kell vizsgálni annak lehetőségét, hogy a szezonális influenza elleni vakcinát egy további B komponenssel egészítsék ki.

Az USA járványvédelmi központja (CDC) ezek alkalmazását javasolja „...a fen­tiek [korlátozott keresztvédettség] miatt és azért, mert nehéz előre jelezni, hogy adott szezonban melyik B vírusvonal lesz a domináns”. A négykomponensű vakcina – benne két B törzzsel – bevezetését és elterjeszté­sét indokolja, hogy a B törzsek ugyanazon a területen egyidejűleg is cirkulálhatnak, s az eddigi tapasztalatok szerint az egy B törzset tartalmazó vakcina vírustörzse és a dominánsan cirkuláló törzs egybeesésé­nek megjóslása nagy hibaszázalékkal való­sult meg. A WHO által a vakcina összetéte­lére évente kétszer kiadott ajánlás ellenére ez a szezonok kb. 25%-ában fordult elő, ami lényegesen nagyobb hibaszázalék, mint az A törzsek esetében. A négykomponensű vakcina az USA-ban, Angliában, Ausztráliában és Franciaországban egyre szélesebb körben terjed el, mivel a Nemzeti Immuni­zációs Programba felvett oltóanyag, és kü­lönösen a rizikócsoportok számára az ed­diginél szélesebb körű védelmet biztosít.

A WHO a 2018-2019-es influenzasze­zonban a Föld északi féltekén használan­dó influenzavakcina összetételére vonatko­zóan ebben az évben először első helyen a kvadrivalens vakcina összetételére tett ajánlást:1

A/Michigan/45/2015 (H1N1) pdm09- szerű vírus;
A/Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2)-szerű vírus;
B/Colorado/06/2017-szerű vírus (B/ Victoria/2/87 filogenetikai vonal); és
B/Phuket/3073/2013-szerű vírus (B/ Yamagata/16/88 filogenetikai vonal).

Amennyiben a gyártók előállítják a WHO-ajánlásnak megfelelő összetéte­lű oltóanyagot, felmerül a kérdés, hogy mégis mi a reális elvárás a védőhatás tekintetében:

egészséges felnőttek esetében 50– 80%-os védelem a betegség klinikai tüne­tei ellen, amennyiben a cirkuláló törzsek és a vakcinatörzsek megegyeznek;

időseknél pedig a súlyos szövődmé­nyek és a halálozás kockázatának csökken­tése még akkor is, ha a cirkuláló törzsek és a vakcinatörzsek nem teljesen egyeznek meg.2;3

Ez azonban még nem minden, mivel a különböző krónikus betegségekkel kap­csolatban az influenza elleni védőoltás ha­tékonyságát aránylag sok szerzői kollektíva vizsgálta.

A védőoltás előnyei egyes betegcsoportokban

Kardiovaszkuláris betegségek esetén 78%-kal csökkenti a bármilyen ok miatt bekövet­kező halálozást magas kockázatú felnőttek körében (a szív- és érrendszeri betegeket is beleértve), 80%-kal csökkenti a halá­lozás kockázatát kardiális esemény után miokardiális infarktuson átesett betegeknél,4 87%-kal csökkenti a kórházi kezelés szüksé­gességének kockázatát szív- és érrendszeri betegeknél vagy akut tüdőbetegeknél.5 To­vábbá 67%-kal csökkenti a miokardiális in­farktus kockázatát miokardiális infarktuson átesett betegeknél,5 és 54%-kal csökkenti az iszkémiás stroke kockázatát stroke-on átesett betegeknél.7

Az influenza elleni vakcináció haté­konyságát ebben a betegcsoportban 15–45%-ra becsülik, ami azt jelenti, hogy a szívkoszorúér-betegség megelőzésében hasonló hatékonyságú ez az intézkedés, mint a dohányzásról való leszokás (32– 43%), a sztatinkezelés (19–30%) vagy a vérnyomáscsökkentő terápia (17–25%).7

Krónikus légzőszervrendszeri beteg­ségek esetén az 1993 és 1996 közötti idő­szakban kezelt idős tüdőbetegek körében (n=1366, USA) az influenza elleni vakcináció 52%-kal csökkentette a kórházi felvételek számát, és 70%-kal csökkentette a halálo­zás kockázatát.8

A diabéteszt illetően a PRISMA vizsgá­lat részeként az 1999-2000-es, influenza A dominanciájú járvány ideje alatt 9238, 2-es típusú diabéteszben szenvedő cukor­beteg adatait vetették össze kontrollala­nyokéval, és értékelték az influenza elleni oltás hatását.9

A téli időszakban a diabéteszes bete­gek influenza elleni oltása 59%-kal csök­kentette az influenza esetszámát, 54%-kal a kórházi kezelések számát és 58%-kal a ha­lálesetek számát.

A fentieken túl soha nem szabad meg­feledkezni az idősek oltásáról és annak hasznáról. Az idősödő emberek gyengülő immunrendszerét a hatékony működés ér­dekében, ahol lehet, támogatni kell. Ebbe a körbe tartozik az influenza elleni védelem is. A védőoltás ugyanis:
24–56%-kal csökkenti a laboratóriumi vizsgálattal igazolt influenzafertőzés kockázatát;2
az oltás után kialakuló fertőzés esetén az előzetes immunizálás kb. 30%-kal csök­kenti az influenza következtében kialakuló halálos és nem halálos szövődményeket;10;11
27–48%-kal csökkenti az influenza vagy tüdőgyulladás miatt szükségessé váló kórházi kezelések kockázatát;2
47–68%-kal csökkenti a bármilyen ok miatt bekövetkező halálozás kockázatát.2

A halálozás influenzajárvány okozta növekedése Magyarországon 2015-ben és 2017-benAmennyiben esetleg a fenti adatok és külföldi szerzők által elvégzett vizsgálatok nem elég meggyőzőek, javaslom, hogy pil­lantsunk bele a KSH által közölt magyar­országi halálozási statisztikai adatokba, melyek eléggé beszédesek, különösen ha figyelembe vesszük, hogy a 2015. és 2017. években a szokásosnál súlyosabb influenza járvány volt hazánkban. Ezek a járványok 6000 körüli többlethalálozást okoztak (1. táblázat). Hosszú éveken keresztül különösen éles vita tárgya volt a terhesek influenza elleni védőoltása. Sajnos a H1N1-járvány és annak tapasztalatai bizonyították, hogy a várandósság alatt mennyire sérülékeny a női szervezet. Az influenza elleni védő­oltás pedig egyértelműen védi a várandós anyát éppúgy, mint a magzatot.

Záró gondolatként megjegyzem, az inf­luenza elleni védőoltás ugyan nem tartozik a leghatékonyabb védőoltások élmezőnyé­be, de a fentebb vázoltak alapján is látható, milyen előnyökkel jár alkalmazása, nem is beszélve arról, hogy az influenza megelő­zésének jelenleg ismert leghatékonyabb módja a védőoltás.

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A szerző munkahelye:
Dr. Ócsai Lajos
Bagoly Egészségház Nemzetközi Oltóközpont, Kecskemét

Irodalom:

1. http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/ recommendations/2018_19_north/en/

2. Trucchi C, et al. Influenza vaccination in the elderly: why are the overall benefits still hotly debated? J Prev Med Hyg 2015;56:E37–E43

3. Hak E, et al. Clinical Effectiveness of Influenza Vacci­nation in Persons Younger Than 65 Years With High-Risk Medical Conditions; The PRISMA Study. Arch Intern Med 2005;165(3):274–280. https://jamanetwork.com/journals/ jamainternalmedicine/fullarticle/486405

4. Gurfinkel E, Mautner B. Secondary prevention of coro­nary artery disease. Flu vaccinations and new evidence of the role of infection in acute coronary syndromes. Rev Esp Cardiol 2002;55(10):1009–1012. http://www.revesp­cardiol.org/en/secondary-prevention-of-coronary-artery/ articulo/13041493/

5. Naghavi M, et al. Association of Influenza Vaccination and Reduced Risk of Recurrent Myocardial Infarction. Cir­culation 2000;102:3039–3045. http://circ.ahajournals.org/ content/102/25/3039

6. Lin H-Ch, et al. Association of Influenza Vaccination and Reduced Risk of Stroke Hospitalization among the Elderly: A Population-Based Case-Control Study. Int J Environ Res Public Health 2014;11:3639–3649

7. MacIntyre CR, et al. Influenza vaccine as a coronary in­tervention for prevention of myocardial infarction. Heart 2016;102:1953–1956. https://heart.bmj.com/content/102/ 24/1953

8. Nichol KL, Baken L, Nelson A. Relation between influ­enza vaccination and outpatient visits, hospitalization, and mortality in elderly persons with chronic lung disease. Ann Intern Med 1999;130(5):397–403

9. Looijmans-Van den Akker I, et al. Influenza vaccina­tion reduces influenza cases, hospitalisation and death in those with diabetes. Clinical effectiveness of first and repeat influenza vaccination in adult and elderly diabetic patients. Diab Care 2006;29(8):1771–1776

10. Nichol KL, Margolis KL, Wuorenma J, Von Sternberg T. The efficacy and cost effectiveness of vaccination against influenza among elderly persons living in the community. N Engl J Med 1994;331:778–784

11. Beyer WE, et al. Cochrane re-arranged: Support for policies to vaccinate elderly people against influenza. Vac­cine 2013;31:6030–6033

Dr. Ócsai Lajos
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Cikk[228416] galéria
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés
hirdetés

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.