hirdetés

Multimodális analgézia közepesen erős és erős fájdalom csillapítására dexketoprofen és tramadol fix dózisú kombinációjával

A fájdalom globális közegészségügyi probléma, az orvosi konzultációk és kórházi felvételek leggyakoribb oka. A nem megfelelően kontrollált fájdalom szövődményekhez vezethet, rontja a betegek elégedettségét, növeli a krónikus fájdalomba való átmenet esélyét. A multimodális terápia az eltérő hatásmechanizmusok ötvözésével jobb fájdalomcsillapító ha­tást biztosít, mint bármelyik komponens önmagában. A dexketoprofen és a tramadol fix dózisú kombinációja az akut fájdalmak különböző formáiban alkalmazható eredményesen.

Current Medical Research and Opinion, 2017. június

hirdetés

A fájdalomcsillapítás mai gyakorlata: terápiás kihívások

A fájdalomcsillapítás terén elért előrelé­pések ellenére az akut fájdalom kezelé­se még manapság sem élvez prioritást, és a fájdalomcsillapítás terén számtalan buktatóval kell szembenéznünk. Ezek közé tartozik, hogy alaposabb ismerete­ket kell szereznünk arról, milyen komplex kölcsönhatások játszanak szerepet a pe­rifériás és a centrális idegrendszer között a fájdalom percepciójában, milyen több­szörös mechanizmusok működnek a fáj­dalom transzmissziójában, erősödésében és elnyomásában, illetve fel kell ismernünk a globális egészségügyi ellátás útjában álló akadályokat is annak érdekében, hogy megfelelően azonosíthassuk és kezeljük a fájdalmas kórállapotokat.

A fájdalom csillapítására jelenleg több­féle lehetőség áll rendelkezésünkre. Ezek túlnyomórészt monomodális módszerek, és nem alkalmazhatók korlátlan dózisban hatásplafonjuk és a biztonságossági ag­gályok miatt. E probléma kiküszöbölésére többféle, különböző helyen és módon ható fájdalomcsillapító kombinációjához folya­modhatunk, így kevesebb mellékhatás árán eredményesebb fájdalomcsillapítást érhetünk el.

A ma már több évtizedes múltra vis­szatekintő multimodális fájdalomcsil­lapítás több előnnyel is jár: szélesebb a hatásspektruma, hatásosabb, jobb a be­tegek compliance-a, valamint kedvezőbb a hatásosság és a biztonságosság aránya. Mindezek ismeretében az Egészségügyi Világszervezet (WHO), az American Pain Society (APS) és más szakmai szervezetek is a multimodális fájdalomcsillapítást java­solják a klinikai gyakorlatban. Ezen belül a kétkomponensű fix dózisú kombinációk (FDC-k) előnye az eseti kombinációkkal szemben, hogy könnyebben alkalmazha­tók, kevesebb tablettát kell bevenni, és/ vagy az egyes hatóanyagokból kisebb mennyiség is elegendő a kívánt hatás eléréséhez.

Fájdalomcsillapító gyógyszer-kombinációk

A közepesen erős vagy erős fájdalom csillapítására opioid és nem opioid analgetikumok kombinációját java­solják. Számos kombinációt teszteltek a posztoperatív fájdalom csökkentésé­ben, többek között a paracetamolt enyhe opioidokkal (pl. kodein, tramadol) vagy erős opioidokkal (pl. morfin, oxikodon). Amellett, hogy a paracetamol hatásos­sága elmarad a nem szteroid gyulla­dáscsökkentőké (NSAID-ok) mögött, a paracetamol talán nem is olyan biz­tonságos, mint azt korábban véltük, akár gasztrointesztinális, akár kardiovaszkuláris szempontból nézzük, nem is szólva jól is­mert hepatotoxicitásáról (különösen napi 3 g-nál nagyobb dózisban).

A gyógyszer-kombinációk eredményességének kulcsa az NSAID és az opioid meg­felelő megválasztása, illetve ezek optimális aránya. Ideális esetben a kombináció hatá­sosabb és biztonságosabb fájdalomcsilla­pítást eredményez, mint bármelyik kompo­nense monoterápia formájában.

A rendelkezésre álló NSAID–opioid fix kombinációk

A hidrokodon/ibuprofen (7,5 mg/400 mg) és az oxikodon/ibuprofen (5 mg/400 mg) orális FDC-k, melyeket az USA gyógyszer­felügyelete rövid távú (legfeljebb 7 napos) kezelésre engedélyezett. Bár az ibuprofen és a hidrokodon vagy oxikodon egyidejű adásakor állatkísérletekben szinergista analgéziát értek el, humán vizsgálatokban csak additív hatás mutatkozott. Leggyako­ribb mellékhatásként hányinger, szédülés és aluszékonyság fordulhat elő.

A gyorsan ható NSAID dexketoprofen-trometamolból és az elhúzódó hatású opioid tramadolból álló FDC újabban került be a multimodális fájdalomcsil­lapítás eszköztárába; kisebb és jobban tolerálható dózisban biztosít megfelelő hatást, mint az egyes szerek önmaguk­ban. A 25 mg dexketoprofenből és 75 mg tramadolból álló FDC alkalmazását az in­dokolja, hogy a két komponens különböző módon és ponton fejti ki hatását, egymást kiegészítő farmakokinetikai profillal ren­delkeznek, és a kombináció alkalmazása mellett ritkábban jelentkeznek az egyes összetevők adásakor tipikusan előforduló mellékhatások.

A dexketoprofen és a tramadol farmakológiai sajátosságai

Az NSAID-ok fájdalomcsillapító hatásának fontos tényezője a prosztanoidszintézis gátlása a perifériás és a központi ideg­rendszerben egyaránt. Emellett azonban az analgéziában szerepet játszanak egyéb faktorok is. Az NSAID-ok egyes képviselői a prosztanoidszintézisre kifejtett hatásu­kon túl befolyásolják azoknak a neuroaktív vegyületeknek a szintézisét és aktivitását is, amelyek feltehetőleg kulcsszerepet játszanak a nociceptív folyamatokban. Ti­zenhárom véletlen besorolásos, kontroll­csoportos vizsgálat nemrégiben elvégzett metaanalízise azt igazolta, hogy a szájon át adott ketoprofen szignifikánsan hatáso­sabb a közepesen erős és az erős fájdalmak csillapításában, mint az ibuprofen és/vagy a diclofenac.

A dexketoprofen a COX1 és COX2 enzi­met gátló gyulladáscsökkentő és fájdalom­csillapító szer. A klinikai vizsgálatok szisz­tematikus áttekintése azt mutatta, hogy legalább olyan hatásos, mint más NSAID-ok vagy paracetamol/opioid kombinációk. A dexketoprofent hatásossága és rövid időn belül jelentkező analgetikus aktivitása mel­lett biztonságossági profilja is kiemeli az egyéb NSAID-ok közül. Alkalmazása mellett kisebb a gasztrointesztinális vérzések koc­kázata, aminek különösen a posztoperatív analgéziában van különös jelentősége.

Az opioidterápia továbbra is a fájdalom­csillapítás alapvető módszere. A tramadol-hidroklorid kettős hatásmechanizmussal rendelkezik: aktiválja az opioidreceptorokat és gátolja a monoamin újrafelvételét. Ez­által megfelelő alternatívát nyújt, hiszen a két komplementer hatásmechanizmus szinergista módon erősíti az analgéziát és javítja a tolerálhatóságot.

A tramadol hatásosnak bizonyult a kö­zepesen erős és erős fájdalmak enyhítésé­ben. A szert elhúzódó hatása és kiváló biz­tonságossági profilja is az egyéb opioidok fölé emeli; nem befolyásolja releváns mértékben a kardiovaszkuláris funkciókat és a pulmonális paramétereket, ritkábban okoz székrekedést és az opioidokra egyéb­ként jellemző bélműködési zavarokat, és kisebb az addikciós rátája is.

A tramadol fájdalomcsillapító hatása tovább javítható, ha nem opioid analgetikummal kombináljuk. A nociceptív model­leken végzett preklinikai vizsgálatok szol­gáltatták az első bizonyítékokat a tramadol és a dexketoprofen közötti szinergizmusról. Opioidok adása kapcsán gyakran jelentke­zik bélműködési zavar, ám tramadollal al­kotott kombinációval részben kivédhető az obstipáció.

A dexketoprofen/tramadol FDC farmakodinamikai profilja

A dexketoprofen és a tramadol kombinációja farmakodinamikai és farmakokinetikai szempontból egyaránt megfe­lelő választás. Posztoperatív fájdalom különböző modelljein végzett II. és III. fázisú vizsgálatok azt mutatták, hogy a dexketoprofen/tramadol FDC eredmé­nyesebben csökkenti a fájdalmat, mint akár a dexketoprofen, akár a tramadol monoterápia formájában alkalmazva – ez megfelelő bizonyítékot jelent a klinikai gyakorlat számára.

Klinikai vizsgálatok

A klinikai vizsgálatok azt igazolták, hogy a dexketoprofen/tramadol FDC hatásos multimodális analgéziát biztosít kiváló biztonságossági profil mellett. A kom­binációval kezelt betegek nagyobb arányban számoltak be a fájdalomcsil­lapító hatás gyors jelentkezéséről, és ritkábban vált szükségessé kiegészítő („mentő”) fájdalomcsillapító alkalmazá­sa. A kombináció alkalmazásából adódó klinikai előnyök nem társultak a mellék­hatások számának és/vagy súlyosságának növekedésével.

A mindennapi klinikai gyakorlat

A dexketoprofen/tramadol FDC-t egye­dülálló farmakodinamaikai és farmakokinetikai profilja vonzó alternatívává teszi különböző fájdalmas kórállapotokban. A műtéten átesett betegek fájdalom­csillapító kezelése még a jó anyagi hely­zetben lévő országokban is elmarad az optimálistól. Különösen az ún. kisműté­tek utáni analgézia szorul javításra, ilyen esetekben ugyanis a fájdalom mértékét gyakran alábecsülik. A multimodális fáj­dalomcsillapítást (opioid és nem opioid analgetikum kombinációjával) a szakmai irányelvek továbbra is széles körben ja­vasolják az akut posztoperatív fájdalmak enyhítésére. A dexketoprofen/tramadol FDC egynapos sebészeti beavatkozások kapcsán éppúgy eredményesen alkal­mazható, mint nagy műtétek után. Csípő-és térdprotézisműtét után a multimodális analgézia nemcsak a fájdalom csökken­tésében bizonyult hatásosnak, hanem megfelelő fájdalomcsillapítás mellett a beteg már korábban mobilizálható, csökken a tromboembóliás szövődmé­nyek kialakulásának esélye, rövidebb a kórházi tartózkodási idő, és hamarább megkezdődhet a rehabilitáció.

Mindezek mellett a dexketoprofen/ tramadol kombináció eredményesen al­kalmazható az átlagpopulációban gya­kori fájdalmas kórállapotok kezelésében. Ilyen többek között a derékfájás és az artrózis. A kombináció vonzó alternatíva lehet az oszteoartikuláris (OA) fájdalmak akut exacerbációiban. Az OA fájdalom összetett jelenség, melyben nociceptív és neuropátiás mechanizmusok egyaránt szerepet játszanak részben lokális, rész­ben centrális szinten. Szakirodalmi adatok sora bizonyítja a dexketoprofen/tramadol FDC hatásosságát artrózis és derékfájás kapcsán.

A kombináció – mivel az egyes összete­vők különböző pontokon fejtik ki hatásukat – megfelelő választás lehet olyan kevert fájdalmakban, amikor a fájdalom különbö­ző képletekből (ízületek, izmok, szalagok stb.) származik.

Fájdalmak esetén az irányelvek egy­behangzóan rehabilitációt (tornagyakor­latokat és erősítő tréninget) javasolnak. Az ízületek mobilizálása azonban fokozhatja a fájdalmat, és gyakran eltéríti a beteget a rehabilitációs tréning program folytatásá­tól. A dexketoprofen/tramadol FDC ebből a szempontból is hasznos lehet a mozgás­sal összefüggő akut fájdalom csökkentésében, ezáltal a megfelelő rehabilitáció elősegítésében.

Összegzés

A dexketoprofen (25 mg) és tramadol (75 mg) fix dózisú kombinációja átfogó multimodális megközelítést jelent a közepe­sen erős és erős fájdalmak kezelésében. Ki­váló analgetikus hatása mellett ki kell emelni jó tolerabilitási profilját is. Egy nemrég el­végzett Cochrane-elemzés ezzel a következ­tetéssel zárult: „25 mg dexketoprofen és 75 mg tramadol fix kombinációjának egyetlen dózisa hatásos fájdalomcsillapítást biztosí­tott, és a kedvező klinikai hatás hosszabb ideig állt fenn, mint akár a dexketoprofen, akár a tramadol monoterápia formájában történő alkalmazása esetén.”

Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény:
Varrassi G, et al. Multimodal analgesia in moder­ate-to-severe pain: a role for a new fixed combina­tion of dexketoprofen and tramadol. Current Med Res Opin 2017;33(6):1165–1173

 

Dr. Simonfalvi Ildikó
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.