hirdetés

Hogyan segítheti az e-egészségügy az e-beteggé válást?

Javaslataim 2022–2026

Több meghatározó és potens szereplő megkérdezte, mit tennék én a digi­tális egészségügyért. Leírtam és be is került az immár mindenki számára elérhető dokumentumba. Ezt mutatom be röviden. Azt gondolom, rövid távon sem elérhetetlen az egészségügy iránt elégedett társadalom, amit már azzal el lehet érni, hogy a polgárok segítséget kapnak az egészség­megőrzésben. Ezt pedig digitális eszközökkel lehet jól csinálni. Egyre ke­vesebb az egészségügyi személyzet, sőt egyre szűkebbre is szakosodik az egészségügy. Nincs „pluripotens” orvos, aki átlátja a beteget, és ez nem is várható el (hiszen nincs már mindent javító autószerelő sem...). Ezért kell az e-beteg attitűd, aki a saját betegségét vagy kockázatait átlátja és egyedül is döntéseket tud hozni, ha jó információkat kap. Az államtól is.

hirdetés

MONDD EL, ELFELEJTEM,

MUTASD MEG, EMLÉKSZEM RÁ,

VONJ BE ÉS CSINÁLOM.

 

Evidens, hogy a beteget be kell vonni a saját egészségébe és a saját betegsé­gének a kezelésébe: a digitális egészségügy ehhez adatokat, felületet, valid információ­kat ad – infokommunikációs eszközökkel. Aki ezt elfogadja és használja, az a beteg lesz az e-beteg. Nem igaz az a kritika, hogy az idős generáció nem használja a mobil­telefonját! Vállalható-e, hogy a várható élettartam az Európai Unióban 81 év, míg Magyarországon ez 5 évvel kevesebb (76 év), és ekkor az egészségben eltöltött évek különbségét nem is említem? Tűrhető-e, hogy számos egyéb más mellett például a szívkoszorúér-megbetegedések okozta halálozásban, de a daganatos betegségek okozta halálozásban is az élen állók vagyunk az EU tagországai között, a legkorszerűbb gyógyszerek megléte ellenére?

 

Röviden összefoglalva – a fentieket meg­oldandó – a következőket tartom a legfonto­sabb e-megoldásoknak első lépésként:

 

1. Telemedicina/telehealth (és nem táv­konzultáció) alkalmazása elsőként a betöl­tetlen családorvosi praxisokban.

2. A várandósgondozásban, majd a gyermekágyi gondozásban a rászoru­ló térségekben és helyzetűek számára telemedicina alkalmazása pozitív ösz­tönzőkkel az ezt kihasználó nők szá­mára (pl. ingyenes terhesvitaminokkal, később a szoptatás alatt alkalmazandó vitaminokkal).

3. Az Elektronikus Egészségügyi Szol­gáltató Térben (EESZT) tárolt egészségügyi alapadatok látványos, játékosan egyszerű megjelenítése a polgárok számára, amivel láthatják egészségük alakulását is (szedett gyógyszerek, krónikus betegségek, anam­nézis, vércsoport, allergia, CAVE). Ezen adatokat kizárólag orvos módosíthatja, aktualizálhatja, korrigálhatja (családorvos, foglalkozás-egészségtan orvosa). És ezt meg is kell tenni rendszeresen.

4. Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) által gondozott, létező, életmentő appli­kációk (életmentő és SzívCity) széles körű használatának elterjesztése (pl. a kresztanfolyam egészségügyi oktatása része­ként, illetve a foglalkozás-orvosi vizsgálatok során az életmentő applikációban a szemé­lyes egészségügyi profil orvosszakmailag ellenőrzött [valid] kitöltésével).

5. A gyógyszertárak pozitív (!) ösztön­zése a gyógyszerek iránti terápiahűség növelésére validált, egységes felület és mobilapplikációk (m-Health) alkalmazásá­val. Ehhez társulva a gyógyszerforgalmazó és -gyártó vállalkozások terápiahűséget növelő m-Health alkalmazásai használatá­nak támogatása (egységes rendszerbe való tereléssel).

6. A létező Hiteles Egészségügyi Web­oldal minősítő rendszer általános alkalma­zása (a cím folyamatos ellenőrzéssel társul) és ezen kategória létezésének széles körű megismertetése a polgárokkal (pozitív diszkriminációt alkalmazva a címmel ren­delkező weboldalakra).

 

Részletesen:

 

1. Sokan állnak családorvos nélkül, és főleg azok, akik eleve hátrányos térségek­ben élnek. A telehealth úgy segítené ezt a súlyos gondot, hogy a családorvos nélkü­li települések önkormányzati helyiségében egy berendezett szobában egy képzett or­vosi (és utazó) asszisztens segítségével tör­ténhet meg a kapcsolatfelvétel az orvos­sal (1–3. ábra). A képzett asszisztens akár EKG-t készít és az élettani paramétereket rögzíti, segít az infokommunikációs eszkö­zök használatában a betegnek. Amennyi- ben egyéb fizikális vizsgálatokra van szük­ség, azok közül számosat el tudna végezni (légzési hangok, hasi betapintás, felső lég­utak vizsgálata). Ezek mind segítik az orvos döntését az ellátásról, vagy arról, hogy szükséges-e a beteg szakirányú tovább­küldése, illetve sürgős ellátás igénylése. Minden az EESZT-n keresztül elvégezhető (receptírás, beutalás, vizsgálatok kérése). Lehetőség van olyan eszközök használa­tára is, amiket pl. az okostelefonnal össze­kötve maga az orvos hallhatja a szív, tüdő és bélhangokat is (már mutattam erre megoldást). Az EKG is tovább küldhető elemzésre (megoldott ez is).

2. Az e-egészségügy esélyteremtő. Már a magzati életben elkezdődhet az egész­ségromlás és megváltoztathatatlan egész­ségi (később munkavállalói) hátrányok alakulhatnak ki. Ekkor eldől a lehetőség az egészséges életre. A terhesgondozás alap­vetően információ! A telemedicinát alkal­mazva rendszeres, szakemberrel történő vezetett/irányított kapcsolatfelvétel segíti az egészséges várandósságot és gyermek­ágyat (emellett a terhesvitaminokkal mint pozitív ösztönzővel valós orvosi támoga­tást is ad a rászorulóknak (mert nemcsak a jól táplálkozó képzett és anyagilag is biz­tos lábakon álló várandósok szorulnak rá, hanem a „magyar harmadik világ” lakosai). Ezt a gondozást is az 1. pontban leírt mó­don lehet elvégezni (létezik például táv- CTG vizsgálat is) (4. ábra).

3. A „jó irányba haladó” tudásintenzív társadalom egyik alapja, hogy az infor­mációk validak. A COVID-19-járványban lehet döbbenten látni, milyen felépítet­tek az álinformációk. Az egészségtuda­tosság nem jelent egészségműveltséget. Az álhírek és a hozzájuk való életmódbeli hasonulás csak az egészségtudatosságot növelik (az oltásellenes polgár is egész­ségtudatos, csak nem egészségművelt). Ezért a hazánkban működő és kevéssé ismert Hiteles Egészségügyi Weboldal (https://e-kommando.hu) minősítő rend­szer általánossá tétele javasolt a külön­böző egészségügyi információkat adó weboldalak számára. A Nemzeti Alaptan­terv (NAT) is deklarálja azon készségek fejlesztését, amik az álhírek felismerését és megkülönböztetését kifejleszti (idézet a NAT-ból: ...”az áltudományos, tudomány­ellenes, hazugságon és manipuláción ala­puló megnyilvánulások felismerésére való képesség fejlesztése, az ilyen megnyilvá­nulásokkal szembeni határozott fellépés igényének kialakítása”).

4. A népbetegségekben a leghatá­sosabb készítmények döntő többsége hazánkban is elérhető. A magas halálozá­sokért ezért részben a hiányos egészség­műveltség felelős. Az adherencia is része az egészségműveltségnek. Ismert, hogy a krónikus betegek (de akár a párnapos antibiotikumszedők is) gyógyszeres ke­zelés iránti terápiahűsége borzasztó. Ez világprobléma, azonban egy rossz egész­ségi állapotú ország ezt semmiképp sem engedheti meg. Az Egészségügyi Világ­szervezet (WHO) folyamatosan deklarálja, hogy a krónikus betegek 50–70%-ának olyan rossz a terápiahűsége, hogy az élet­kilátásaik az adott betegség kapcsán olyan, mintha semmit sem alkalmaznának! Ezért alapvető olyan digitális segítség nyújtása, ami a terápiahűség növelését fokozza. Erre két e-megoldást látok:

a. A gyógyszertárak pozitív (anyagi!) ösztönzése a terápiahűség növelésére validált és egységes (felügyelt) applikáció (m-Health), program alkalmazásával. Ezen felül valid gyógyszeradagolást is végző okos-gyógyszeradagolók finanszírozott használatának felügyeletével (korábban bemutattam őket). A betegek által használt appok/programok gyógyszeres terápiahű­séget elemző kivonatait a gyógyszerész a készítmények expediálása során átbe­szélheti a beteggel (ennek szakmai kidol­gozását a szereplőkre bízva) (5. ábra). Egy ehhez kapcsolt fejlesztéssel az EESZT-ben felírt e-receptek és a kiváltásaik elmaradá­sa, késedelme (a receptek 20%-át ki sem váltják) már eleve tisztázandó (ez is része a terápiahűségnek). A gyógyszerésszel való konzultáció a helyes gyógyszeralkalmazás elmaradásához vezető banális félreértések tisztázásához is elegendő.

b. A gyógyszerforgalmazó és -gyár­tó vállalkozások terápiahűséget növelő m-Health alkalmazásai használatának támogatása (egységes rendszerbe való tereléssel nyilván, hogy ha valaki több gyógyszert alkalmaz, akkor is csak egy al­kalmazása legyen).

 

A fő cél a gyógyulás mellett az ellátórend­szer felesleges elkerülése.

 

5. A technológiának az egészségmeg­őrzésben is szerepet kell kapnia. Ezért kell egyszerűen, játékosan prezentálni az EESZT-ben rögzített egészségügyi adataik (betegségek, laboreredmények, gyógysze­rek stb.) jó és rossz változásait a polgárok számára (applikáció, webfelület). Ezen adatok kapcsán célzott, az anamnézis­nek, krónikus betegségeknek megfelelő, személyre szabott üzeneteket tudnak kapni az egészségügytől (pl. esedékes szűrővizsgálatok kapcsán, vagy például ha aktuális az újabb védőoltás, illetve ami­kor „egészségkamion” érkezik a térségbe). Az appból vagy számítógépről elérhető kivonatolt adatokat csak értő személyzet változtathatná meg, de a rendszeres kont­rolljára, frissítésére, illetve az automatikus frissítés ellenőrzésére szükség lenne (olyan ellátóhelyeken, amiket gyakran keresnek fel a polgárok, például foglalkozás-egész­ségtani ellenőrzés során).

5. Az OMSZ két életmentő alkalmazá­sa jó (bemutattam korábban), ugyanakkor,  nem kellően ismert és kiegészítésre szorul oly módon, hogy a személyes egészség­ügyi adatok hitelessége megkérdőjelezhe­tetlen legyen (pl. vércsoport). Ezen adatok állandó frissítése és validálása a fentiek­hez hasonlóan történhet. A két applikációt a kreszoktatás részeként ismertetni és számon kérni szükséges lenne.

6. Érdemesnek tartom a valid m-Health alkalmazások receptre való felírhatóságát is (terápiahűség, betegségek menedzselése).

7. Végezetül, a fenti összes megoldás nem kizárólag az egyén egészsége vagy egészségmegőrzése miatt fontos, hanem azt a súlyos problémát is megoldhatja, hogy Magyarországon az egészségügy­ben a szakmapolitikai kísérletezést nem támasztják alá kimeneteli adatok (kell-e korrigálni az ötletet vagy a megvalósítást a teszt után a bevezetés előtt stb.). Ezen felül nincs adatalapú egészségügy sem. Nincsenek megbízható, a társadalom egészségügyi állapotát jellemző mutatók, sem a kutatáshoz, sem a beavatkozások­hoz. A Big Data és azok haszna az egészség­ügyben nem használt lehetőség hazánk­ban. Ezekre mind megoldások lehetnek az e-betegek kezében lévő megoldásokból származó adatok (nyilván a GDPR szem előtt tartásával).

8. Miben segíthet még az e-medicina? Itthon a TikTok-ozás a digitális skill. Sajnos az EU-s 2020-as DESI rangsorban (DESI: digitális tudás és társadalom fej­lettségét mérő mutató) hátulról a 8. helyen állunk az EU-s tagállamok közül és csak azért itt, mert az internetes el­érés nagyon jó (emeli a pontszámot), de a digitális kompetenciákban rosszul tel­jesítünk (6. ábra). Az IMD, World Digital Competitiveness Ranking felmérésében is az 59. helyen állunk 63 vizsgált ország­ból. Amennyiben a társadalom más digi­tális képességeket igénylő rendszereket használ, mint az m-Health, az biztosan növeli a digitális készséget. Amikor az egészségügy segítheti a digitális kész­ségeket is.

 

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

A szerző munkahelye:

Dr. Speer Gábor: PhD, endokrinológus szakorvos, Interlab Praxis Közösség és Plus Medical Orvosi Központ – endokrinológiai rendelések

 

Dr. Speer Gábor, PhD, endokrinológus, Biatorbágyi Egészségügyi Központ/Egészségház, endokrinológiai ambulancia és Interlab Praxis Közösség, Plus Medical Orvosi Központ, endokrinológiai rendelések
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[284294] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.