hirdetés

Kiberchonder vagy e-beteg?

Nincs arról képi (filmes) élményem, milyen lesz az e-beteg a jövőben. Csak arról van, hogyan veszik át robotok az orvosok szerepét. Az újabb rész miatt aktuális Csillagok háborújában robotdajkával született meg az Iker­pár, és láttam azt is, hogy a halálos égést szenvedett Anakin Skywalkert hogyan „rakják össze” orvosrobotok élő Darth Vaderré. Az új részből végre azt is megtudtam, hogy a Jedik lézerkardját a kiberkristályok táplálják. Ami az e-egészségügyet illeti, azt már most is tudom, hogy egyre több a kiberbeteg. De lesznek-e valódi e-páciensek és e-doktorok?

hirdetés

Dr. Speer GáborAz Orvostovábbképző Szemle aktuális számának középpontjában a moz­gásszervi sérülések állnak, ezért most ebben a rovatban is a mozgásszervekkel, közelebbről az e-reumatológia lehetősé­geivel foglalkozunk. Illetve ennek kapcsán az e-medicinával, és nem csak a reumatológusok kedvéért. A ma már olcsón is elér­hető, leginkább okostelefon formájában megvalósult információs technológia (IT) az egészségügyet is elérte. És meg is vál­toztatja a betegeknek az egészségügyben dolgozókhoz és a saját betegségeikhez való viszonyát. Mivel az emberek döntően az egyszerű kérdésekhez és gyors válaszok­hoz, megoldásokhoz vannak immár szokva az IT miatt, így azt gondolják, könnyedén kézbe vehetik az egészségügyi sorsukat is. Ez az új környezet az orvostársadalomnak újabb kihívás. Ha a betegek valóban az IT-t jól használó e-betegekké válnak, az az egészségügy válláról is terhet vesz le, és a siker közös. Ha azonban a kezükbe kapott okostelefonjukhoz kötődő sok egészség­ügyi adattal, információval rosszul bán­nak, akkor csak egy még könnyebben és kiterjedtebben használt „dr. Google” lesz az egészből. Ez pedig tovább rontja az or­vos-beteg kapcsolatot.

Az internet orvosi konzultációra való használata egyre gyakoribb. Sokak sze­mében az internet (és nem az orvos) az egészségügyi információk megszerzésé­nek csúcsa. Egy 2013-as USA-beli felmérés (Pew Research Internet Project) szerint minden harmadik amerikai keres választ bajára online, a keresőkön (pl. Google) keresztül, azaz nem megbízható forrás­ból. Kiderült, hogy tíz megkérdezett közül nyolc a legutóbbi egészségügyi bajban az információk megtalálására is online kereső­ket használt.1 Ezek megbízhatósága azért minimális, mert a betegek zöme keveset tud a megtalált források (weboldalak) tar­talmának validitásáról.

Azt a hipochondert, aki az internetet teszi tűvé, hogy valós vagy vélt tüneteire, betegségére válaszokat keressen, újabban kiberchondernek nevezik. Ezek a valódi vagy képzelt betegek az aggodalmaikra keresnek válaszokat, de a válaszok job­bára csak elmélyítik az aggodalmakat. A kiberchonder a hipochonder modern, IT-t használó változata. Egy szakértő szerint a hipochonderek 90%-a kiberchonderré válik. Ők az internet segítségével kezdik el diagnosztizálni betegségüket, sokan közülük fuldoklanak az online információ folyamában, az új információk csak meg­erősítik tanácstalanságukat. Az e-beteget nem ilyennek képzelem.

M-health a reumatológiában

Nem vitás, hogy a fiatalok és a középkorú­ak az elektronikus kommunikációt hasz­nálják a betegségükkel kapcsolatos infor­mációk megszerzésére. Ha jól használják azt, akkor aktívan részt tudnak venni a ke­zelésüket érintő döntésekben, és ez is hoz­zájárulhat a személyre szabott kezeléshez. Ez az e-beteg magatartás. Ami irracionális döntés az orvosnak, az a betegnek racio­nális lehet. Ezzel a reumatológiában ak­kor számolhat az orvos, amikor a beteggel együtt mérlegeli a sok terápiás választási lehetőséget, és meg is döbbenhet a vá­lasztásokon. De a jól képzett e-beteggel való közös döntésből származó, a beteg által valóban használt kezelés könnyeb­ben elvezet a célhoz, mint a beteg által nem támogatott (esetleg szabotált), csak az orvos döntésén alapuló szuperkezelés. Nincs döntés rólam nélkülem – mondja az e-beteg. És igaza van.

Mit használ mindehhez az e-beteg? A mobile health (m-health) lehetőségeit, azaz pl. az okostelefonján működő egész­ségügyi alkalmazásokat. Csak néhány példa az m-health-re. Jelenti a testre he­lyezett szenzorok által érzékelt adatokat és ezek elemzését betegségkövetésre, de akár diagnosztikára is. Jelent hor­dozható képi eszközöket, prevenciós és wellness alkalmazásokat, gyógyszeres te­rápiahűséget (adherenciát) javító segéd­eszközöket, betegségmenedzsmentet, jelenti valid egészségügyi információk szolgáltatását.

És mi lehet az m-health a reumato­lógiában?1,2 Ez a fogalom egyrészt ma­gába foglalja a beteget az adott beteg­ségben támogató szöveges üzeneteket – megfelelő forrásból származó, laiku­soknak szóló szakmai anyagok küldését. A gyógyszer-adherenciát segítő alkal­mazások és a mozgást támogató appli­kációk itt is alapvetően fontosak. Mivel a mozgásszervi betegségekben a mozgás maga terápia, ezért a már sokszor emlí­tett ún. wellness alkalmazásokat itt is fel kell sorolni. A legismertebbek, melyeket reumatológiai betegségben szenvedők is használhatnak: Fitbit One, Nike, Garmin, Jawbone, Cody, FitStar, Argus. Azok az alkalmazások, amelyek a következő vizi­tekre vagy a betegség kezeléséhez szük­séges tevékenységekre figyelmeztetnek, szintén hasznosak lehetnek az e-beteg számára. Van olyan szenzor, amely a ci­pőre helyezve állandóan elemzi a beteg mozgását. Ez pl. az oszteoartritiszben (artrózisban) szenvedő beteg állapotának monitorozásában lehet hasznos.2

Hogyan segítheti még az orvos egy e-páciens betegségéről való öngondosko­dását? Ilyen lehetőség a beteg által elekt­ronikusan jelzett kimenetel (electronic patient reported outcomes, e-PRO). Ez könnyen kitölthető, el is menthető (azaz ismételt kitöltése után a változás is láttatható), sőt el is küldhető (az orvosnak) okostelefonon. Ez is m-health. Mindez a reumatológiai gyakorlatban a betegsé­gek aktivitásának monitorozására jól al­kalmazható, sőt pl. a gyógyszeres DMARD (betegségmódosító) és biológiai terápiák dóziscsökkentése (és mellékhatásainak minimalizálása) is jobban megvalósulhat az ePRO követésén keresztül, különösen a remisszióba került betegeknél. Mivel az ePRO-k a betegség követésére alkalmasak, a beteg számára is látványos módon jelzik az állapotának alakulását. Validált kérdőíveket tölthet ki a mozgásszervi be­teg fájdalmának alakulásáról, a mozgás­funkcióiról, a fáradékonyságáról, alvásá­ról, önellátásának alakulásáról, mentális állapotáról.1,3 Ezek mind összefüggenek reumatológiai betegségével és annak alakulásával.

Mind az e-betegnek, mind orvosának hasznos a RAVE (Rheumatoid Arthritis Vital Education) okostelefonos alkalmazás, amely a bevitt adatok alapján automati­kusan és folyamatosan jelzi a reumatoid artritiszes (RA-s) beteg 2010 ACR/EULAR klasszifikációs pontszámát. RA-betegek számára hasznos alkalmazások méga MyRA, Track+React, Rheuma Track RA, My Pain Diary vagy a RheumaHelper. Ezek mind a fentiekben említett lehetőségeket szolgálják.1

Adatok szerint a reumatológiai meg­betegedésekben szenvedők (mint kró­nikus betegek) terápiahűsége sem jobb, mint a többi, élethosszig tartó beteg­ségben szenvedő páciensé: 14–80%-uk nem alkalmazza megfelelően a kezelést. A biológiai szerekhez való adherencia jobb, mint a DMARD-okhoz való terápia­hűség. A rossz adherencia természetesen rontja a betegség kimenetelét – fokozza a progressziót, romló radiológiai és így funkcionális eredményeket okoz.4 A te­rápiahűség okostelefonos támogatása (ezeket a mobilalkalmazásokat hívják pill remindernek) azért alapvető, mert a ke­zelés sikerének a rossz adherencia miatti elmaradása könnyen a heti hét napon, napi 24 órában rendelő dr. Google felé terelheti az elégedetlen beteget.

Mérőeszköz és kóroki tényező

A kéz szorítóereje több reumatológiai megbetegedésben kórjelző. Ezt egysze­rűen mérni lehet a kézi szorítóerőt mérő dinamométerrel. Ha ennek mérési ered­ményeit okostelefonon jelenítik meg, ak­kor az egy okoseszköz lesz (ez is m-health). A kéz szórítóereje a szarkopénia (izomtömeg- és izomerő-csökkenés) validált mérésére is alkalmas, és annak diag­nosztikai kritériuma is. Ugyanakkor pl. RA-ban a betegség alakulásának szintén megfelelő mérője. Igazolták, hogy az RA aktivitásával is összefügg.5 Az okostelefon a megjelenítő felületet (IT-t) adja az ered­mények jelzéséhez, tárolásához, össze­hasonlításához, követéséhez. Ezt a fran­cia Bodysens Society találta ki. Igazolták, hogy korreláció van az evvel az eszközzel mért szorítóerő és az RA aktivitását jelző DAS28 érték között.5

A rovat első cikkeinek egyikében emlí­tettük az okostelefon-használat egyik reumatológiai mellékhatását, a kezet érintő „okostelefonopátiát” (smartphonopathy). Azok a fiatalok, akik napi 3,5 óránál töb­bet töltenek okostelefonjuk gombjainak nyomkodásával, jóval gyakrabban pana­szolnak hüvelykujjukban fájdalmat, mint azok, akik nem telefonoznak ilyen sokat. Az okostelefon egykezes tartásából és ugyanezen kéz hüvelykujjának használa­tából adódó ismétlődő mozgás, a csukló extenziós-flexiós mozgása megterhelő. Sőt ez a repetitív csuklómozgás az egyik kivál­tója a kéz csuklóalagút-szindrómájának. Az ín és az ideg megterhelése miatt ahogyan nő az okostelefon-billentyűk használatá­nak napi ideje, úgy fokozódik a fájdalom és csökken a kéz funkciója, szorítóereje.

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Irodalom:
1. El Miedany Y. e-Rheumatology: are we ready? Clin Rheumatol 2015;34:831–837
2. Catarinella FS, Bos WH. Digital health assessment in rheumatology: current and future possibilities. Clin Exp Rheumatol 2016;34(Suppl. 101):2–4
3. Anand V, Spalding SJ. Leveraging electronic tablets and a readily available data capture platform to assess chronic pain in children: the PROBE system. Stud Health Technol Inform 2015;216:554–558
4. Marengo MF, Suarez-Almazor ME. Improving treatment adherence in patients with rheumatoid arthritis: what are the options? Int J Clin Rheumtol 2015;10:345–356
5. Espinoza F, Le Blay P, Coulon D, Lieu S, Munro J, Jorgensen C, Pers YM. Handgrip strength measured by a dynamometer connected to a smartphone: a new applied health technology solution for the self-assessment of rheumatoid arthritis disease activity. Rheumatology (Ox­ford) 2016;55:897–901

Dr. Speer Gábor
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Cikk[201153] galéria
Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.