Oltásellenzők, oltáskritikusok

A gyermekkori kötelező védőoltásokra nézve az átoltottság 99% fölött van Magyarországon. Ennek köszönhető, hogy nem fordul elő az országban diftéria, poliomielitisz, sporadikus a morbilli, a rubeola és a többi, védőol­tással megelőzhető fertőző betegség. A védőoltásokat ellenzők számának növekedése ezt a kedvező járványügyi helyzetet veszélyezteti.

hirdetés

Dr. Schneider FerencE sorok írója 1985-ben kapott megbí­zást a Vas Megyei Közegészségügyi és Járványügyi Állomás főorvosától a Me­gyei Védőoltási Szaktanácsadás tanácsadói feladatainak ellátására. Ebben az időben már működött a Fővárosi Szent László Kór­házban informális védőoltási tanácsadás. Nyerges Gábor és Budai József profes­szorok Védőoltások című könyve lett az oltási tanácsadók első „bibliája”. A Megyei Klinikai Védőoltási Tanácsadók többnyi­re a megyei kórházakban alakultak meg. Feladatuk: szakvélemény adása oltható­sági kérdésekben, oltási terv készítése az elmaradt oltások pótlására és az oltási reakciók véleményezése. Az oltási tanács­adókat az Országos Epidemiológiai Köz­pont tanfolyamán képezték ki. Az első 20 évben a fenti feladatnak megfelelően évi 40–60 szakvéleményt adtunk ki. Az utóbbi 10 évben egyre gyakrabban kellett állást foglalni olyan gyermek olthatóságáról, aki­nek szülője elzárkózott gyermeke kötelező védőoltásától.

Minden új orvosi beavatkozás a maga korában szinte azonnal megteremtette a kétkedők és ellenzők táborát. Nem volt ez másként a védőoltásokkal kapcsolatban sem. A variola megelőzése tehénhimlő el­leni vakcinációval sem volt kivétel. Egy 19. századi gúnyrajz a tehénhimlővel oltott személyek különböző testrészeiből kinö­vő tehénnel fejezte ki az oltással kapcso­latos véleményét.5 (Az orvostudománnyal szembeni bizalmatlanság, ellenségesség elsősorban a felnőtt betegekre jellemző: tí­pusos példája az orvos által javasolt eljárás, terápia elutasítása, az alternatív gyógymó­dokba vetett indokolatlan bizalom. Néha gyermek is áldozata lehet ennek a szemlé­letnek, pl. amikor a diabéteszes gyermeket inzulin helyett homeopátiás szerrel kezelik a szülők.)

A nagy járványok idején nem volt két­ségük az embereknek az oltások hasznos­sága felől. Erre bizonyítékot a saját életük­ből és családjukból kapták: a torokgyíkban, „fekete himlőben”, tetanuszban, meghalt, polióban bénult, skarlát után megsüke­tült családtagokról szerzett közvetlen ta­pasztalatokból. Idősebb orvoskollégáktól, főnökeimtől hallottam, hogy az 1957. évi járványok idején a szülők kétségbeeset­ten „menekítették” gyermekeiket vidéki rokonokhoz a polio elől, a drága kincsként érkező Salk-vakcinát pedig esetenként megfelezték, hogy több személyt is be tudjanak oltani. Időnként ma is tanúi lehe­tünk a védőoltások iránti fokozott lakos­sági igénynek: ilyen volt 2000−2001-ben a meningokokkusz elleni védőoltás iránti lakossági igény. Valószínűleg hasonló fo­gadtatása lenne a HIV és a hepatitisz C el­leni védőoltásnak is, miközben a hepatitisz B és az influenza elleni védőoltás elutasítá­sával gyakran találkozunk.

A csecsemő- és kisgyermekkor a leg­gyorsabb fejlődés időszaka. Egyidejűleg zajlik a növekedés, az immunrendszer érése, ebben az időszakban minden mik­roorganizmus új a szervezet számára, és ismeretlen, új antigéneket jelentenek a bevezetett új táplálékok. Ebben az élet­korban manifesztálódnak a fejlődési rend­ellenességek, a veleszületett anyagcsere-betegségek, a perinatális károsodások, de a szomato-mentális fejlődés zavarai is. Eb­ben az időszakban esedékes a csecsemő-kisded kori védőoltások többsége, ezért a véletlenszerű egybeesés is valószínűbb.1

Mivel az oltások következtében meg­szűntek a járványok, felerősödött az oltást követő nemkívánatos események jelentő­sége. Elkövetkezett az a pillanat, amikor a maga idejében szabályosan oltott szülő különböző befolyásokra a védőoltás okoz­ta kellemetlenségektől akarta megóvni gyermekét, és ehhez elméleteket is talált.

Mitől függ az oltási hajlandóság?

A szülők ellenállásának okai

Az egyik fő ok az oltások mellékhatásától való félelem. Az oltást követő bejelentett nemkívánatos események aránya (0,01%) ezt a félelmet nem támasztja alá.2 Az ol­tás elutasítása vallási meggyőződésből Magyarországon nem jellemző, a hazai egyházak egyike sem agitál a védőoltások ellen. Hollandiában azonban az 1990-es években poliójárvány tört ki egy vallási közösségben, melynek tagjai elutasították az oltást.

Téves információ miatt utasították el sokan az MMR oltást, valamint a hepatitisz B elleni védőoltást; az előbbit autizmus, az utóbbit sclerosis multiplex előidézésével vádolták. Az összefüggést ugyan megcá­folták, de Angliában 54%-ra esett vissza az MMR-rel való átoltottság, Magyarországon pedig több szülő nem engedte beoltani gyermekét hepatitisz B ellen. Nyugat- Európában az MMR oltás csoportos eluta­sítása miatt egyes alapítványi iskolákban kanyarójárvány lépett fel.4

A védőoltások általános elutasítása – a mindenféle védőoltásra kiterjedő bizal­matlanság – ritkán fordul elő. Gyakoribb, hogy a szülő szelektál az oltások között: bizonyos oltásokba beleegyezik, másokat elutasít, vagy későbbi életkorban szeretné beadatni azokat. Gyakori szülői érv a ha­lasztásra, hogy még gyenge a gyermek immunrendszere, hadd erősödjön. Nem vetődik fel, hogy mi történne, ha a védő­oltástól is megóvott gyermek igazi beteg­séget kap. Az elutasítás egyszerű érzelmi oka lehet, hogy a szülő nem akarja, hogy megszúrják a gyermekét.

Az „oltási potyautas” szülő úgy véle­kedik, hogy mivel a többi gyermek úgyis megkapja az oltást, a saját gyermekét nem fenyegeti veszély, ezért nincs is szüksége az oltásra.

Az oltási hajlandóságot pozitívan és negatívan befolyásoló tényezőkEgyéb befolyásoló tényezők

Az oltási hajlandóságot számos tényező befolyásolhatja pozitív és negatív irányban. Az 1. táblázatban soroljuk fel a teljesség igénye nélkül a leggyakoribbakat.

A védőoltástól elzárkózó szülők szá­mára szellemi és „szakmai” hátteret nyúj­tó személyek különbözők. A laikus civilek összeollózott, tételesen cáfolható vagy már megcáfolt álbizonyítékokkal próbálják iga­zolni a védőoltások ártalmasságát; példa erre a poliomielitisz oltás elleni agitáció volt: azt állították, hogy az oltás hatás­talan, a bénulásokat annak idején a DDT okozta, és amióta betiltották a DDT-t, nincs poliomielitiszes megbetegedés. Az orvosi csalás káros hatását példázza Wakefield doktor megcáfolt állítása, mely szerint az MMR oltás autizmust okoz. Ez a tévhit a mai napig sok angol szülőt tart vissza gyermeke beoltatásától. A nem szakértő vagy önjelölt orvosok minden alapot nélkülöző elképze­léseinek példájaként említhetjük, hogy egy külföldön praktizáló magyar orvos szakvé­leménye szerint, aki fertőző beteget nem is látott, a gyermekek egészségesebbek, ha nem kapnak védőoltásokat.

Az oltásellenzők meggyőződéssel állít­ják, hogy az oltások károsak, nem javítják az egészséget. Összeesküvést vizionálnak az oltóanyag-termelők és az oltóanya­gokat alkalmazó orvosok között. Állítják, hogy a védőoltások csak a gyártók érdekeit szolgálják – érdekes módon a sokkal na­gyobb forgalmú gyógyszerek esetében ez kevésbé merül fel. Állítják, hogy eltitkolják az oltási károsodások valódi mértékét. Nem fogadják el, hogy a bekövetkezett károso­dások nem a védőoltás következményei. Nem hiszik, hogy a betegség sokkal na­gyobb kockázatot jelentene, mint az oltás.7

A megtévesztett szülők hasznosabb­nak tartják a fertőző betegséget, mint a védőoltást (pl. bárányhimlős gyermek­hez viszik a fogékony gyermeküket, ez a „nyalókabuli”). Közszájon forognak olyan orvosok nevei, akik igazolják a védőoltás beadását anélkül, hogy beadták volna azt (bár ez hatóságilag kiszűrhető lenne, ha ellenőriznék az oltást igazoló orvos személyét).

Oltás megtagadása felnőttkorban

A védőoltástól való elzárkózás nemcsak a gyermekükért felelős szülők, hanem a felnőttek között is előfordul. Felnőttkor­ban nincsenek kötelező védőoltások, csak ajánlottak, azonban a foglalkozásuknál fogva veszélyeztetett dolgozók számára a munkáltatónak fel kell ajánlania a védőol­tást (pl. kullancsenkefalitisz, hastífusz vagy hepatitisz B ellen). A felajánlott védőoltást elutasító dolgozó foglalkoztatását megta­gadhatja a munkáltató.9

Az egészségügyi dolgozó számára kötelező a hepatitisz B elleni védőoltás igazolása, enélkül nem foglalkoztatható. Különös ellentmondás, hogy az évenkénti szezonális influenza elleni védőoltás követ­kezmény nélkül visszautasítható. A védőol­tást visszautasító dolgozó megbetegedés esetén nem számíthat 100%-os táppénz­re, egészségkárosodás esetén kártérítésre, járadékra.

Érvek a védőoltások mellett

Sikeres volt a fekete himlő felszámolá­sa, és 1980-tól megszűnt a himlőoltás. Európa 2002 óta a WHO által deklaráltan poliómentes. A jó átoltottságú országok­ban alig van mumpsz, rubeola, morbilli, diftéria, tetanusz, nincs magzati rubeola szindróma. Eltűnt a Haemophilus influenzae b okozta purulens meningitisz az oltott populációból, és hasonló trend várható a pneumokokkusz okozta meningitisz esetében.

A helyzet nem reménytelen

A Védőoltási Konferencia évről évre több százas részvétellel zajlik. Ennek fontossá­gát nem lehet eléggé hangsúlyozni, mivel a ma praktizáló orvosok többsége nem látott poliót, morbillit, tetanuszt, diftériát, pertussziszt, a fiatalabbak pedig a felso­roltakon kívül rubeolát és mumpszot sem.

A hazai kötelező védőoltások teljesítési aránya 2014-ben 99% fölött volt minden oltás esetében.3 A szülők többsége még mindig inkább a gyermekorvosnak és a védőnőnek hisz, tudatában van a meg­előzés fontosságának, és akinek lehetősége van, a nem kötelező oltásokat is beadatja gyermekének.

Az orvos- és védőnőképzés során erő­sítjük a védőoltások iránti elkötelezettsé­get. Fenn kell tartani az oltási kampányt.8

A védőoltást ellenzők internetes ak­tivitása szinte megszűnt mára Magyar­országon. Persze ettől még vannak ilyen jelenségek, nyilván továbbra is terjeszte­nek valótlanságokat, de ezek láthatósága lényegében nulla.6

Milyen folyamatok várhatók a jövőben? Az elmúlt években nyilvánvalóvá vált, hogy az egészséges gyermekük oltását megta­gadó szülők közigazgatási bírságolása, majd büntetőjogi felelősségre vonása eredménytelen. Hatékonyabb eljárás az oltatlan vagy hiányosan védőoltott gyer­mek állami bölcsődébe, óvodába, iskolába történő felvételének elutasítása, amint az pl. az USA-ban történik („no vaccinations – no public school”). A személyre szabott orvoslás elterjedésével pedig egyre több olyan csoport oltható, amelynek tagjai im­munológiai okból mindeddig nem kaptak védőoltást.

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Irodalom:
1.
Módszertani levél a 2016. évi védőoltásokról. Epinfo 2016;23:1. különszám

2. Összefoglaló az oltást követő nemkívánatos esemé­nyekről, 2014. Epinfo 2015;22(29):339
3. Védőoltások teljesítése, 2013. Epinfo 2014;21(30):357
4. https://www.psiram.com/ge/index.php/ Masernausbr%C3%BCche_an_Waldorfschulen
5. http://mandarchiv.hu/cikk/5726/A_kiserlet_amely_ attorest_hozott_az_orvostudomanyban
6. Ferenci T. Védőoltásokról – a tények alapján. Medicina, Bp., 2016
7. Kluger J. Here’s How the Anti-Vaxxers’ Strongest Ar­gument Falls Apart. http://time.com/3995062/vaccine-injury-court-truth/
8. http://www.aerztezeitung.at/archiv/oeaez-2014/oeaez- 11-10062014/fsme-impfmuedigkeit-durchimpfung.html
9. Mészner Zs, szerk. Felnőttkori védőoltások kézikönyve. Medicina, Bp., 2015

Dr. Schneider Ferenc
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Cikk[199184] galéria
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.