HIRDETÉSI ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

 


I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

1. A Professional Publishing Hungary Kiadó Kft. (székhely: 1037 Budapest, Montevideo u. 3/b., a továbbiakban „Kiadó”) gondozásában megjelenő nyomtatott és elektronikus kiadványokban bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetési tevékenységi támogatás megszervezésében és lebonyolításában a Kiadó (Reklám közzétevője) önállóan jogosult eljárni. A Megrendelő (Reklámozó) a Kiadóval kerül jogviszonyba.

2. Közvetítők által történő megrendelés esetén a közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételeket az általa képviselt személyekkel megismertesse. Ennek megszegéséből eredő valamennyi kötelezettség a közvetítőt terheli.

 

 

II. MEGRENDELÉS

 

1. A Kiadó a megrendeléseket írásban (igazolt és azonosítható módon levélben, e-mailben, telefaxon, megrendelőlapon vagy személyesen) fogadja el, és azokat írásban visszaigazolja. Hirdetési szerződés a Kiadó és a Megrendelő (továbbiakban a „Felek”) között kizárólag akkor jön létre, ha azt a Kiadó írásban visszaigazolt módon elfogadja. A hirdetések megrendelésekor a Megrendelőnek meg kell neveznie vállalkozását (pontos cégszerű elnevezését), annak székhelyét vagy állandó telephelyét, bankszámlaszámát, valamint adószámát; természetes személy Megrendelő esetén lakcímét és anyja nevét (illetve más, azonosításra alkalmas két adatát).

 

2. A Megrendelőnek a megrendelésben nyilatkoznia kell a fizetés módjáról. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben csak előrefizetés mellett fogadja el a megrendelést.

 

 

III. MEGRENDELÉSSEL ÉS ANYAGLEADÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

1. Megrendelési és anyagleadási határidők

 

1.1. Nyomtatott lapok esetén:
Megrendelési határidő: 12 munkanappal a megjelenés előtt.
Anyagleadási határidő: Nem nyomdakész anyag esetén 12 munkanappal a megjelenés előtt;
nyomdakész anyag esetén 10 munkanappal a megjelenés előtt.

A különleges technikai megoldásokat igénylő, valamint kreatív megjelenések esetében a megrendelési és anyagleadási határidő a fentiektől eltérően egyedi megállapodás tárgyát képezi.

 

1.2. Online felületek esetén:
Megrendelési határidő: 4 munkanappal a megjelenés előtt. (A rendelkezésre álló szabad felületek folyamatosan változnak.)
Anyagleadási határidő: 2 munkanappal a megjelenés előtt. (A Kiadó csak kész anyagokat fogad el.)

 

2. Az anyagleadás technikai feltételei: a hivatalos médiaajánlat szerint kell eljárni.

 

3. Folyamatos megjelenés esetén - ha a Megrendelő a leadási határidőig írásban nem jelzi, hogy változtatni kíván hirdetésén - a Kiadó automatikusan a legutolsó megjelenéskor közölt hirdetést jelenteti meg.

 

4. A megrendelt hirdetések anyagainak határidőn túli leadása esetén a Kiadó a megjelenést nem garantálja. Ha a hirdetést a Kiadó a leadási késedelem miatt nem tudja megjelentetni, a Kiadót a hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér illeti meg.

 

5. Amennyiben a megrendelés választási lehetőséget biztosít Megrendelő részére arra vonatkozóan, hogy a megrendelés tárgyát képező hirdetések a kiadvány mely lapszámában jelenjenek meg, de Megrendelő a választási lehetőségek között szereplő vagy a szerződés lejáratát megelőző utolsó kiadványra vonatkozó anyagleadási határidőig sem adja le a megrendelt hirdetések anyagát, Kiadó jogosulttá válik a teljes hirdetési díjnak megfelelő összegű kötbér érvényesítésére.

 

6. A Kiadó a hirdetések leadását követő bármilyen változtatásból eredő károkért kizárólag abban az esetben vállalja a felelősséget, ha a változtatást vállalta, és annak végrehajthatóságát írásban visszaigazolta. A leadást követő változtatásokból származó többletköltséget minden esetben a Megrendelő viseli. Ez a szerződés ráutaló magatartással történő módosítását jelenti.

 

7.   A Megrendelő felel minden olyan hibáért vagy minőségi problémáért, ami az általa leadott eredeti anyagok (ábrák, grafikák, emblémák, szövegek, stb.) rossz minőségéből vagy hiányából fakad. A nyomdai megjelenés során megfelelő eredeti példányok esetén is előfordulhatnak kismértékű szín- és tónusbeli eltérések, melyek azonban nem minősülnek hibás teljesítésnek.

 

8. A közvetítőknek minden esetben, elektronikus formátumban (elektronikus adathordozón) küldött nyomdakész anyagot kell biztosítaniuk, továbbá változtatások esetén új, nyomdakész anyagról kell gondoskodniuk. Ellenkező esetben a Kiadó - változtatások esetén alkalmanként - technikai költség felszámítására jogosult, amely - ettől eltérő megállapodás hiányában - a tarifaár 5 százaléka.

 

9. Az elektronikus formában érkező színes hirdetésekhez minden esetben printet vagy más színmintát kell mellékelni. Ennek hiányában a színbeli eltérés miatt reklamációnak helye nincs.

 

10. A Kiadó a Megrendelő által leadott filmeket és nyomdakész anyagokat - ha más megállapodás nem történt - a megjelenés után megsemmisítheti.

 

 

IV. BEHÚZÁSOKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

1. Megrendelési határidő: 10 munkanappal a megjelenés előtt.

 

2. Behúzás csak előzetes mintaküldés után rendelhető. A mintát a megrendelési határidőt megelőzően kell elküldeni a kiadó székhelyére. A behúzott anyag kizárólag az adott ügyfél hirdetéseit tartalmazhatja.

 

3. A behúzást a Kiadó által megadott helyre és időben kell leszállítani.

 

 

V. HIRDETÉSEK MEGJELENTETÉSE

 

1. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy a hatályos jogszabályi rendelkezéseket sértő, illetve megkerülő aggályos hirdetéseket nem jelenteti meg. Ebben az esetben a Kiadó a már megrendelt és visszaigazolt hirdetés közlésétől kártérítési - kötbérfizetési kötelezettség és egyéb ellenszolgáltatás nélkül – elállhat. Az ilyen tartalmú hirdetéseket Kiadó akkor sem jelenteti meg, ha annak díját a Megrendelő már megfizette. Ez esetben a Kiadó a már megfizetett hirdetési díjat 8 napon belül visszafizeti a Megrendelőnek.

 

2. A Kiadó fenntartja magának a jogot, hogy szerkesztőségi kérésre a hirdetések elhelyezésén változtasson.

 

3. A speciális elhelyezési, illetve egyéb igények kielégítését a Kiadó nem garantálja.

 

4. A Kiadó nem vállal felelősséget egy hirdetésnek a Kiadónak fel nem róható okból történő megjelenésének elmaradásából bekövetkező károkért.

 

5. A Kiadó fenntartja a jogot a kiadványok megjelenési időpontjának - akár többszöri alkalommal történő - módosítására, továbbá a kiadvány megjelenésének törlésére. A megjelenések időpontjának módosításáról vagy törléséről a Kiadó értesíti a Megrendelőt. A megjelenések időpontjának módosításából vagy a kiadvány megjelenésének törléséből eredő károkért a Kiadót felelősség és kártérítési kötelezettség nem terheli.

 

5. „Elmaradt haszon” címén a kiadó nem vonható felelősségre, kártérítési felelőssége kizárt.

 

6. A Kiadó az átvett kéziratokon jogosult a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat elvégezni, az esetleges értelmezési okokból eredő érdemi szövegváltoztatást csak a Megrendelővel egyeztetve végezheti el. A Kiadó a Megrendelő által leadott nyomdakész anyagot változtatás nélkül jelenteti meg.

 

7. Amennyiben a Kiadó a hirdetés szövegében tartalmi vagy formai hibát észlel, azt minden esetben írásban közli a Megrendelővel, és azt csak közös írásos egyeztetés után korrigálhatja. Nyomdakész anyagok esetében a Kiadó a hibát kijavítja, vagy javításra visszaküldi. Amennyiben a kijavításra visszaküldött, vagy a Kiadó által kijavított anyagokkal szemben a Megrendelő észrevételt nem tesz, úgy „Nem észlelés” címén a Kiadóval szemben semmiféle igény nem támasztható.

 

8. A Kiadó csak a Megrendelő kifejezett kívánságára a technikai költségek felszámítása mellett küld imprimatúrát. A technikai költség - ettől eltérő megállapodás hiányában - a tarifaár 5 százaléka. Ha az imprimatúra a megadott határidőig nem érkezik vissza, a Kiadó változtatás nélkül elfogadottnak tekinti.
Amennyiben a Megrendelő a hirdetés előállításához a Kiadó segítségét kéri, azt a megrendeléssel együtt közölnie kell. A Kiadó a nem nyomdakész hirdetések elkészítését - más megállapodás hiányában - a tarifaár 5 százalékának megfelelő technikai költség ellenében vállalja.

 

9. Kiadó az online hirdetések kreatívjait megjelenés előtt teszteli. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartalmi hibák megjelenés előtti korrigálása a Megrendelő felelőssége. A hirdetések tesztelése során az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak:

- jpg, gif, animált gif, flash vagy egyéb videó formátum minősége,
- a Kiadó által megadott (pixel) méret helyessége,
- hirdetési szervereken keresztül érkező vagy a Megrendelő számlálási igénye esetén a hirdetésekbe ágyazott mérőkódok helyessége,
- a hirdetésbe ágyazott érkeztető oldal (landing page) helyessége.

 

 

VI. LEMONDÁS

 

1. A hirdetési szerződést a Felek közös megegyezéssel megszüntethetik vagy felbonthatják.

 

2. Lemondást csak írásban tud a Kiadó elfogadni. A hirdetés Megrendelőt terhelő jogkövetkezmények alkalmazása nélküli lemondása az alábbi lemondási határidőkben lehetséges:
- Időszaki kiadványok esetén a megjelenés előtt 12 munkanappal.
- Egyéb nyomtatott kiadványok esetében a megjelenés előtt 15 munkanappal.
- Online megrendelés esetén a megjelenés vagy a kampány indulása előtt 4 munkanappal.

 

3. A lemondási határidőn túli lemondás esetén a Kiadó jogosult a hirdetés visszaigazolt árának kiszámlázására.

 

4. A lemondás időpontjának az a munkanap számít, amelyen a lemondásról szóló írásos értesítés a Kiadóhoz megérkezett. Munkaszüneti nap esetén ez a munkaszüneti napot követő első munkanap. A lemondás tudomásulvételét a Kiadó minden esetben írásban visszaigazolja.

 

 

VII. REKLAMÁCIÓ

 

1. Reklamációt az adott hirdetést tartalmazó kiadvány megjelenésétől számított 5 munkanapon belül lehet bejelenteni.

 

2. Behúzások esetén a reklamációt a megjelenés napjától számított 2 munkanapon belül fogadja el a Kiadó.

 

3. Online megrendelés esetén a reklamációt a megjelenést vagy a kampány indulását követő 2 munkanapon belül lehet bejelenteni.

 

4. A Kiadó reklamációt csak írásban fogad el.

 

5. Az esetleges hibás teljesítés esetére csak újabb megjelenés, vagy ha a hirdetés jellegéből adódóan, vagy más okból ez nem lehetséges, árleszállítás megengedett. Hibás teljesítésnek csak az a megjelenés tekinthető, amely formájában és / vagy tartalmában olyan mértékű, hogy a reklámüzenet alapvető célját sérti vagy veszélyezteti.

 

6. Amennyiben a hibás teljesítés, vagy egyéb szerződésszegés a Megrendelőnek kárt okoz, úgy a Kiadó kártérítési felelőssége kizárólag a szerződésszegéssel vagy hibás teljesítéssel érintett megrendelés ellenértékére korlátozódik.

 

 

VIII. SZÁMLÁZÁS

 

1. A Felek eltérő kikötése hiányában a számla kibocsátásától számított 15 naptári napon belül esedékes az ellenérték megfizetése. A Kiadó a Megrendelőnek a megállapodás szerinti engedménnyel csökkentett számlát küld, és ahhoz csatolja a számla alapját képező, a megjelentetett hirdetést tartalmazó újságot (támpéldányt).

 

2. Mennyiségi vagy gyakorisági kedvezmények igénybevétele esetén a Megrendelő vállalja, hogy a megrendelést egy későbbi időpontban nem mondja le, vagy lemondás esetén az adott kedvezménysávokra eső kedvezménykülönbséget számla ellenében megfizeti a Kiadónak.

 

3. Fizetési késedelem esetén a Kiadó a további hirdetések közlését, azok visszaigazolása ellenére is, minden külön jogkövetkezmény nélkül felfüggesztheti, illetve a megállapított kedvezményeket egyoldalúan a további hirdetések vonatkozásában visszavonhatja. Az így felfüggesztett közlésű hirdetések elmaradása miatt a Megrendelő nem jogosult kártérítésre.

 

4. Késedelmes fizetés esetén a Felek eltérő megállapodása hiányában a Kiadó a Polgári törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott mértékű kamatot jogosult felszámolni a késedelemmel érintett napokra.

 

5. A Kiadó fenntartja magának a jogot az évközi árváltoztatásra, de erről a szerződéses Megrendelőt a tarifamódosítás érvénybe lépése előtt legalább 30 naptári nappal értesíti.

 

 

IX. FELELŐSSÉG

 

1. A reklám tartalmáért, annak jogszerűségéért a Megrendelő teljes felelősséget vállal. A Megrendelő ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Kiadótól, a Kiadó alkalmazottaitól és megbízottaitól a reklám közzétevőjének a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény szerinti, vagy egyéb jogszabály (Ptk., 2010. évi CIV. tv., 2010. évi CLXXXV. tv., 1996. évi LVII. tv., stb.) alapján fennálló, a Kiadóval, a Kiadó alkalmazottaival és megbízottaival szemben fennálló, a reklám tartalma miatt kiszabott mindazon bírságot, megállapított kártérítést, sérelemdíjat és költséget, amelyet a hivatkozott jogszabályok, a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek és a Felek között létrejött szerződés Megrendelő általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Kiadóval, illetve annak alkalmazottaival és megbízottaival szemben érvényesítenek. A Megrendelő köteles az esedékességkor megfizetni a jogerősen kiszabott bírságot, a megítélt kártérítést és költséget, vagy ha azt a Kiadó, illetve a Kiadó alkalmazottai és megbízottai már kiegyenlítették, a Kiadónak, illetőleg a Kiadó alkalmazottainak és megbízottainak teljes mértékben megtéríteni.

 

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a hirdetéssel / reklámmal kapcsolatosan a Kiadó, illetőleg a Kiadó alkalmazottja, megbízottja helyett a hatósággal, illetve a jogosulttal szemben, azok mindennemű követeléséért közvetlenül köteles helytállni.

 

3. A Megrendelő szavatol azért, hogy a reklámanyag felhasználását harmadik személy joga nem korlátozza / zárja ki, illetve azért, hogy a hirdetésben szereplő, jogvédelem alá eső művek felhasználásáról megállapodott. A Kiadót ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli, az estleges igényekért kizárólag a Megrendelő köteles a Kiadó helyett helytállni.

 

4. Mind a Kiadó, mind a Megrendelő köteles az együttműködésük során tudomásukra jutott valamennyi olyan tényt, információt, megoldást vagy adatot, amely a másik fél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi üzleti kapcsolataira vagy szerződéseire vonatkozik üzleti titokként kezelni.

 


X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

1. Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv., a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. tv., valamint a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. tv. ide vonatkozó hatályos rendelkezései irányadóak.

 

2. Gyógyszer reklámozása esetén a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek mellett a biztonságos és gazdaságos gyógyszer-és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

3. Dohánytermék reklámozása esetén a jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek mellett a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény vonatkozó rendelkezései irányadóak.

 

4. A Felek az esetleges vitás ügyeiket minden esetben megkísérlik peren kívül, egyezséggel rendezni, ennek eredménytelensége esetén pedig kikötik a járásbíróság hatáskörébe tartozó ügyekben a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság illetékességét.

 

5. Jelen Hirdetési Általános Szerződési Feltételek és a Kiadó tarifatáblázata, médiaajánlata valamennyi kereskedelmi szolgáltatásra vonatkozó egyedi megállapodás elválaszthatatlan része. Amennyiben az egyedi megállapodásban a Felek jelen feltételtől eltérnek, az adott jogviszonyra a feltételeket az egyedi megállapodásban foglalt eltérésekkel lehet alkalmazni.

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.