hirdetés

HPV-diagnosztikai módszerek

A méhnyakszűrés mint másodlagos megelőzési módszer egyik célja a valódi rákelőtti állapotok időben történő kimutatása. Olyan detektálási módszert kell alkalmazni, amely érzékenysége a rákelőtti állapot kimutatásában közel 100%-os és a fals negatív készsége alacsony. A HPV-fertőzés és méhnyakrák kialakulása közötti ok-okozati kapcsolatot számtalan tanulmány egyértel­művé tette.

hirdetés

BEVEZETÉS

 

A méhnyakrák okozta megbetegedés a 40 éves nők körében a 3. helyen áll a világon.1 Az 1950-ben bevezetett szervezett szintű méhnyakszűrés jelentősen csökkentette a méhnyakrák okozta halálozást, azonban a betegség rákelőtti állapotban való felfe­dezésében nem hozott változást. A sejt­kenet alapú szűrésben az áttörést az új és egységes nevezéktan (Bethesda-rendszer) 1998-as bevezetése jelentette. Az egységes nómenklatúra közelebb vitte a klinikusokat a méhnyakrák patogeneziséhez, azonban a szűrés módszertanában rejlő gyenge­ségeket nem volt képes felülírni. A min­tavételi eljárás sejt alapú maradt, és csak a lesodródott sejtekről tudott a citopatológus véleményt mondani. A szubjektívum csökkent a folyadék alapú minták beveze­tésével, azonban még így sem lehetett a ci­tológia negatív prediktív értékét 60% fölé vinni. Mérföldkőhöz értünk, amikor a HPV-fertőzést, mint a méhnyakrák oki tényező­jét, elfogadták. A 2000-es években szám­talan diagnosztikai cég fogott bele a HPV DNS-ének kimutatására alkalmas vizsgáló­módszerek fejlesztésébe.2,3 Kiderült, hogy a vírus-DNS hiánya esetén az intervallum rák és rákelőtti állapot kialakulási esélye közel nulla, sőt a szűrési idő 3 évről 5 évre is emelhető biztonsággal. A HPV-fertőzés jelenléte a detektálás időpontjában még nem jelenti, hogy a méhnyakrák vagy a rák­előtti állapot már kialakult. A HPV örökítő anyagának (DNS) kimutatása mint elsőd­leges szűrővizsgálati módszer kiválóan al­kalmas annak eldöntésére, hogy kit lehet biztonsággal a következő szűrési időpontig elengedni, mert közel 100%-os a vizsgálat negatív prediktív értéke. A hagyományos citológiai vizsgálat negatív prediktív érté­ke átlagosan 60% körüli. Ezért a HPV-DNS kimutatása mint elsődleges szűrővizsgálati módszer pontosabb és érzékenyebb, mint a citológiai vizsgálat.4 A meggyőző klini­kai vizsgálatok eredményeképpen több országban is a HPV alapú szűrést fogadták el mint elsődleges szűrővizsgálati eljárást a méhnyakszűrés módszereként.5,6

 

A HPV-FERTŐZÉS DETEKTÁLÁSI MÓDSZEREI

 

A nagy kockázatú HPV-fertőzés egyér­telműen szerepet játszik a méhnyakrák kialakulásában.7 A HPV okozta fertőzés több úton is lezajlódhat. Az első esetben a vírus a sejt citoplazmájába kerülve, mint­egy zárvány (kapszid) formában, inaktív állapotban marad, és génjeinek átíródá­sa nem történik meg.8 Ebben az esetben ugyan kimutatható a vírus genomja, azon­ban az alacsony kópiaszám miatt gyakran kapunk HPV-DNS-negatív mintát. Máskor, a fertőzések 80%-ára jellemző, hogy a ví­rus reproduktív fertőzést hoz létre, azaz a vírus a gazdasejtet saját reprodukciójá­ra használja. A vírus genom ugyan integ­rálódik a gazdasejt DNS-be, és onkogén potenciállal rendelkező gének (E2, E6, E7) is expresszálódnak, azonban ezek szintje alacsony marad. A vírus kapszid proteinjét kódoló L gének (L1, L2) átíródása és képző­dése ellenben fokozott, annak érdekében, hogy a replikáció végén teljesen kész víru­sok hagyják el a gazdasejtet.9 A tranziens fertőzések általában 12–18 hónap alatt eliminálódnak. A harmadik formában, amit transzformáló fertőzésnek hívunk, a vírus genomja integrálódik a gazdasejt örökítő anyagába, és a vírusonkogének fokozott képződésével (over-expresszió) találko­zunk. Az E6/E7 onkogének által kódolt fehérjék túlképződésük során a gazdasejt tumorszuppresszor fehérjéihez kötődve blokkolni képesek a sejt kontrollált osz­tódását. Ennek eredményeképpen a sejt kontrollálatlanul osztódik, ami daganat­képződéshez vezet.10 Az onkogének át­íródásuk során mRNS-re írják át kódolt fehérjéjüket, így az E6/E7 gének mRNS-en való megjelenése daganatképződési po­tenciállal rendelkezik.

A ma elfogadott HPV-DNS-detektálási módszerek közül azok, amelyek a vírus L1 génjére fókuszálnak, a vírus jelenlétét bi­zonyítják, nem a transzformációt. Ebből adódik, hogy az L1 alapú HPV-DNS tesztek számára a súlyos esetek közel 15%-a ész­revétlen marad.11 A HPV-DNS detektálási módszerek gold standardjának tekinten­dő Hybrid Capture 2 teszt a vírus teljes ge­nomjának kimutatására alkalmas, így kiváló összehasonlítási pontot jelent a transzfor­máló fertőzés kimutatására alkalmas egyéb tesztekkel.

 

HPV-DNS-POZITÍV MINTÁK TOVÁBBI VIZSGÁLATÁNAK MÓDSZEREI

 

Az összehasonlító klinikai vizsgálatok a non-inferiority elv alapján történtek, amely során a triage teszteket hasonlítot­ták össze vagy a citológiai vizsgálattal, vagy a HPV-DNS (HC2) teszttel, a CIN2–3 ese­tekre mutatott érzékenység, specificitás, pozitív kórjóslati tényező (PPV) szempon­tok szerint. A triage teszt elsődleges célja, hogy a transzformáló fertőzést tudja nagy biztonsággal kimutatni, és a CIN3 iránt ma­gas specificitással rendelkezzen. A tesztek három csoportra bonthatók aszerint, hogy a sejtben létrejövő elváltozásokat, a HPV DNS-ének mRNS-re történő átíródását vagy a gazdasejt DNS-metilációját mutatja ki.

 

p16/Ki67 kettős festődésű eljárás

Az első csoportba tartozó és a leggyakrab­ban alkalmazott triage teszt a p16/Ki67 dual staining (kettős festődés) alapú módszer. Ennek lényege, hogy a transzformáló fer­tőzése során a virális E6 gén átíródása fo­kozza a p16 sejtfehérje működését, gátolva a sejtben a tumorsszuppressziót, valamint a sejtproliferációt szabályozó Ki67 fehérjé­jének overexpressziója a sejt kontrollálat­lan osztódását eredményezi. Ez a sejtkenet alapú teszt mind érzékenységben, mind specificitásban felülmúlja a hagyományos citológiát a HPV-pozitív minták esetében.11 Hátrányaként elmondható, hogy sejtkenet alapú, amely értékelhető mintavételt felté­telez, valamint az eljárás tanulást igényel, és a módszer drága.

 

HPV törzsspecifikus meghatározása (genotipizálása)

A másik csoportba a HPV örökítőanyagának törzsspecifikus vizsgálata és a vírus E6/ E7 onkogénjeinek mRNS-re való átíródá­sa, detektálása tartozik. A HPV-fertőzés törzsspecifikus meghatározásának előnye, hogy a magas daganatképző potenciállal bíró vírustörzsek (HPV16/18) szelektíven kerülnek kimutatásra. A módszer érzé­kenysége jobb, mint a hagyományos cito­lógiai vizsgálaté és az általános HPV-DNS-vizsgálatáé, azonban specificitása gyenge (1. ábra).

A módszer gyenge specificitása ab­ból ered, hogy nem képes elkülöníteni a reproduktív fertőzést a transzformáló­tól.12 A törzsspecifikus HPV-meghatározás kiválóan alkalmas a CIN3 miatt végzett kúpkimetszésen átesett betegek nyomon követésére. A teszt negativitása érzéke­nyebb a perzisztáló/recidiváló CIN3 kimu­tatására, mint a hagyományos citológiai vizsgálat. A kúpkimetszés után elvégzett HPV-meghatározás (HPV Test of Cure-TOC) negatív prediktív értéke jóval meghaladja a sebészeti szél érintettségéből becsült kórjóslatét. A műtét után levett HPV-teszt negativitása kellő biztonságot jelent a perzisztáló CIN3 kizárásához, ezzel meg­előzve egy újabb konizáció elvégzését.13,14

 

Az E6/E7 mRNS alapú szűrés, a nem negatív minták triage-ban

A HPV onkogén E6/E7 információjának mRNS-re történő átíródása a transzformáló fertőzések esetén emelkedett, ezért ennek detektálása segíthet a HPV-DNS-pozitív minták súlyosságának megítélésében. Az E6/E7 mRNS kimutatására alkalmas szű­rési módszerek képesek a valódi rákelőtti állapotok időben történő detektálására. Ennek megítélésére a citológiai vizsgálat mellett a HPV-DNS alapú szűrést vették összehasonlítási alapnak, mind az érzé­kenység, mind a specificitás tekintetében. A vizsgálatok igazolták, hogy az E6/E7 mRNS alapú szűrés nem múlta alul sem érzékenységben, sem negatív prediktív értékében a HPV-DNS alapú szűrést, sőt életkori bontásban vizsgálva a 30–40 éves életkori tartományban az érzékenysége jobb volt a HPV-DNS alapú szűréshez ké­pest. Az enyhe sejteltérést (ASCUS, LSIL) mutató esetekben triage részeként al­kalmazott mRNS teszt a HC2 DNS alapú teszttel összehasonlítva a CIN2+ esetekre érzékenységben azonosságot mutatott, azonban specificitásban jobban teljesí­tett15 (2. ábra).

A klinikai vizsgálatok egyér­telművé tették, hogy a triage részeként el­végzett E6/E7 mRNS alapú módszer a HC2 DNS alapú szűréshez képest specifikusabb módszer a CIN2+ esetek felderítésében az enyhe fokú sejtéltérést mutató esetekben. A jelenlegi gyakorlatban HPV-DNS-pozitív minták esetében reflex citológiai vizsgálat indokolt. Az NTCC2 Working Group által végzett prospektív tanulmány alapján, ahol a reflex citológiát hasonlították ös­sze a p16/ki67 dual staining és az E6/E7 mRNS teszttel a CIN2+ iránti érzékenység, specificitás tekintetében, igazolást nyert, hogy a citológiával szemben a biomarkerek érzékenyebbnek bizonyultak (ASCUS+ 67%-os, míg E6/E7 mRNS+ 97%-os szen­zitivitás CIN3+ esetekre). A p16/ki67 dual teszttel szemben is érzékenyebb volt az E6/E7 mRNS teszt (p16/ki67 80%, míg E6/ E7 mRNS+ 97%-os szenzitivitás CIN3+ esetekre), azonban az mRNS teszt kevésbé bizonyult specifikusnak. A vizsgálat fon­tos eredményének számít, hogy a HPV-DNS-pozitív és reflex citológiával is po­zitív (LSIL, ASCUS) minták közül az E6/E7 mRNS-negatív minták között nem fordult elő CIN2+ eset a 1 éves nyomon követés alatt. Ez jól tükrözi, hogy ezekben a min­tákban nem történt meg a transzformáció, és a spontán regresszió magas.16 További vizsgálatokban elsődleges szűrési módszerként vették górcső alá az E6/E7 mRNS alapú eljárást és hasonlították össze a HC2 DNS alapú technikával (1. táblázat). Az 1. táblázatból kiderül, hogy a CIN2+ esetek tekintetében az E6/E7 mRNS teszt nem múlta alul a HC2H HPV-DNS tesztet, sem specificitásban, sem pozitív kórjóslati tényezőben, sőt elmondható, hogy érzéke­nyebb szűrővizsgálati módszer a HPV-DNS alapú szűréshez képest.17

Az E6/E7 mRNS alapú módszer kiválóan alkalmas mint elsődleges szűrés a negatív esetek biztonságos meghatározására, vala­mint triage-ban a valódi rákelőtti állapotok időben történő kimutatására.

 

Metilációs marker vizsgálat

A humán papillómavírus hámfajlagos kór­okozóként alkalmas arra, hogy „elbújjon” a szövet antigénprezentáló sejtjei elől, ez­zel csökkentve a gyulladásos faktorok fel­szaporodását, biztosítva a vírus túlélését és a daganatképződést. A betegség kialakulá­sát a vírus jelenlétén kívül a beteg genetikai állománya is befolyásolja. Az egyének közöt­ti genetikai különbségek (epigenetikai kü­lönbség, a génexpresszió-szabályozásban való eltérések) vizsgálata lehetőséget te­remtett egy új triage módszer bevezetésé­re a HPV-DNS-pozitív mintáknál. Az elmúlt 10 évben jelentős előrelépés történt a HPV okozta fertőzés miatt fellépő host gének metilációján alapuló biomarkerek detek­tálásában. A sejt DNS promoter szakaszán lévő CpG szigetek metilálódása olyan mikro- RNS-ek (CADM1, MAL, miR-124-2, POU4F3) átíródását okozza, amelyek a méhnyakrák kialakulásához vezetnek.18

Magyarországi vizsgálat során 6000 beteg beválogatásával vizsgálatuk a HPV-pozitív mintáknál POU4F3 metilációs mar­ker érzékenységét és specificitását a CIN2+ eltérésre, összehasonlítva a reflex citológiai vizsgálattal. Az eredmények azt igazolták, hogy a marker bármely életkorban is vizs­gálva a CIN3 eltérésre mutatott érzékenysége legalább 60%-kal nagyobb (25–65 év között relatív érzékenység: 1,74, 30–65 év között relatív érzékenység: 1,64) volt, mint a citológiai eredményé.

Egy nemzetközi összefoglaló tanul­mányban a HPV-pozitív minták triage eljárására alkalmas metilációs markerek (CADM1, MAL, miR-124-2, POU4F3) CIN2+ eltérésre adott szenzitivitását, specificitását és pozitív prediktív értékét hasonlították össze a reflex citológiával és HPV16/18 genotipizálással.

A metaanalízis eredményeképpen el­mondható, hogy a metilációs markerek­nek a CIN3 eltérésre mutatott összetett érzékenysége 70,5% (95%-os megbízha­tósági taromány [CI, confidence interval]: 64,8–75,6), összetett specificitása 74,7% (95% CI: 70,8–78,1), a pozitív kórjelző képessége pedig 40,8%-nak (95% CI: 33,9–48,0) bizonyult, jóllehet a klinikai vizsgálatok összetétele jelentős különbségekre világított rá. Az összehasonlí­tó vizsgálatból kiderült, hogy a reflex citológiához képest a metilációs mar­kerek összesített érzékenysége a CIN3 eltérésre alacsonyabb volt (0,87, 95% CI: 0,65–1,17 [CIN3+]) abban az esetben, ha ASCUS vagy súlyosabb elváltozás állt fenn. A specificitás tekintetében viszont meghaladta a reflex citológiát (1,37, 95% CI: 1,02–1,85). A HPV16/18 törzsspecifikus meghatározással való összehasonlítás­ban 9 közleményben a metilációs mar­kerek magasabb érzékenységgel (1,22, 95% CI: 1,05–1,42), és jóval magasabb specificitással (1,63, 95% CI: 1,30–2,05) rendelkeztek.20

Az önmintavételi eljárás során nyert mintákat is elemezték mind a HPV-DNS, mind a metilációs marker kimutatása szempontjából. Az eredmények alapján kiderült, hogy az önmintavétel során nyert HPV-DNS-pozitív mintákon elvégzett DNS-metilációs teszt eredménye nem múlta alul a klinikus által levett reflex sejtkenet (ko­rábban HPV-pozitív minta) CIN2+ szemben mutatott érzékenységét (RR: 1.19).21

 

ÖNMINTAVÉTELI ELJÁRÁS

 

A méhnyakrák incidenciája jelentősen csökkenthető a szűrésen való részvéte­li arány növelésével. Bizonyított, hogy méhnyakrákkal diagnosztizált betegek 60%-a soha vagy 3 évnél ritkábban járt szűrővizsgálatra.22

Több nemzetközi tanulmány az önmintavételi eljárás CIN2+ eltérés kimu­tatására irányuló érzékenységét és specificitását hasonlította össze a klinikus által levett mintáéval. Kiderült, hogy citológia tekintetében az önmintavételi eljárás mind szenzitivitásban, mind specifitásban alulmúlta a klinikus által vett mintáét. Ellenben, a HR-HPV DNS kimutatásában ugyanolyan hatékony­ságot (95,5% vs. 93,8%) mutatott, mint a klinikus által levett minta. Egy 26 409, szűrésre nem járó nő bevonásával vég­zett hollandiai vizsgálat arra is rámuta­tott, hogy az önmintavétel során nagy kockázatú HPV-fertőzéssel élő páciensek klinikus által elvégzett reflex citológiai vizsgálaton való részvételi aránya jóval magasabb volt, mint a kontrollcsoporté (30,8% vs. 6,5%; p 0,001 alatt).23

Az önmintavételi eljárás előnye, hogy a páciens otthonában, előképzettség nél­kül is könnyen tud mintát venni a hüvelyé­ből. A módszer bizonyítottan ugyanolyan hatékony a HPV-DNS kimutatásában, mint a klinikus által levett minta. Ezzel az eljárás­sal elérhetjük a szűrésre nem járó nőket, és a primer HPV alapú szűrés hatékonyságá­nak csökkenése nélkül fokozhatjuk a szű­résen való részvételi arányt, csökkentve ezáltal a méhnyakrák incidenciáját.

 

KÖVETKEZTETÉS

 

Később elvégzett metaanalízisek igazolták, hogy a HPV-DNS alapú tesztek mint elsőd­leges szűrővizsgálati módszerek – magas negatív prediktív értéküknek köszönhetően – alkalmasak arra, hogy biztonság­ban engedjük el a HPV-DNS-negatív mintát adó nőket a következő szűrési időpontig. Azonban HPV-DNS-pozitív minta esetében további vizsgálatokra van szükség a valódi CIN3 esetek kiderítésére. A triage részeként reflex citológia vizsgálatot végeztek, azon­ban a specificitás javítása mellett az érzé­kenység nem növekedett.

Ugyancsak nehézséget jelent a HPV-DNS alapú tesztelésnél, hogy a HPV-fertőzések többségükben reproduktívak, azaz átmeneti fertőzést okoznak. Spontán gyógyulnak, így ezekben az esetekben a DNS alapú teszt fals pozitív eredményt mutat. Fontos hangsúlyozni, hogy 30 éves kor alatt a HPV-fertőzés főleg tranziens, de abban a kevés esetben is, ahol transzfor­málóvá válik, a CIN2+ spontán regressziója nagy arányú, a DNS alapú szűrés emelke­dett fals pozitivitást mutat. A nemzetközi ajánlások is 30 éves kor felett javasolják a HPV alapú szűrést.

A HPV-DNS alapú szűrés gyengesé­gének tekinthető, hogy a fertőzés igazo­lása mellett nem tud különbséget tenni az átmeneti és a transzformáló fertőzés között. A triage részekét alkalmazható E6/ E7 mRNS alapú és DNS-metiláció alapú szűrések erősségének tekinthető, hogy a reproduktív fertőzést meg tudják külön­böztetni a daganatképző potenciállal ren­delkező transzformáló HPV-fertőzéstől. Ez a különbség meghatározó szereppel bír egy szűrővizsgálati módszer kiválasz­tásában. Jó szűrővizsgálati módszernek tekinthető az az eljárás, amely könnyen reprodukálható, objektív, és a magas ne­gatív prediktív értéke mellett alacsony fals pozitív aránnyal rendelkezik. Az E6/E7 mRNS teszt és a metilációs marker tesztek mindezen képességekkel rendelkeznek, sőt a citológiai vizsgálathoz képest keve­sebb sejtet tartalmazó minta is elégséges a kiértékeléshez.

Jelentős előrelépésnek számított a ci­tológiai vizsgálathoz képest, hogy a HPV-DNS alapú szűrésnél a szűrési intervallumot 3 évről 5 évre lehetett emelni. Az mRNS ala­pú szűrésnél a szűrési intervallum 6 évre is emelhető biztonsággal.

További vizsgálatok arra keresték a vá­laszt, hogy a HPV alapú primer szűrés költ­sége felülmúlja-e az eddigi hagyományos szűrés költségét. Egy összefoglaló angol tanulmány rávilágított, a HPV-DNS-pozitív minták esetében a triage részeként elvég­zett reflex citológiai vizsgálat és az ismé­telten elvégzett HPV-DNS vizsgálat száma jelentősen csökkenthető, ha primer szűrés­ként E6/E7 mRNS alapú szűrést végeznek. A 3 éves nyomon követéses vizsgálatban, ahol 2,25 millió nő vett részt, 90 605-tel ke­vesebb HPV tesztre, 253 477-tel kevesebb citológia tesztre volt szükség az E6/E7 mRNS alapú szűréses csoportban a HPV-DNS alapú csoporthoz képest. Ennek isme­retében elmondható, hogy az E6/E7 mRNS alapú primer szűrés költséghatékonyabb a DNS alapú szűréshez képest.24

 

ÖSSZEFOGLALÁS

 

A méhnyakrák megelőzhető betegség, ezért a WHO célul tűzte ki, hogy 50 év alatt eliminálja a Földről ezt a betegsé­get. Minden eszköz rendelkezésre áll en­nek megvalósításához. A HPV elleni oltás – mint primer prevenció – széles körben való használata megelőzi a HPV-fertőzést. A korszerű, objektív, magas szenzitivitással és alacsony fals pozitív képességgel bíró szűrési módszer mint másodlagos pre­venció időben képes felfedezni a valós rákelőtti állapotot (CIN3+), ezzel megaka­dályozva a méhnyakrák kialakulását. A HPV kimutatásán alapuló detektálási módsze­rek magasabb szenzitivitást érnek el a ha­gyományos citológiai vizsgálathoz képest, és a közel 100%-os negatív prediktív érté­küknek köszönhetően kiválóan alkalma­sak a valódi CIN3 jelenlétének kizárására. A HPV-DNS alapú vizsgálat nem képezi le a karcinogenezis folyamatát, ezért poziti­vitása még nem igazolja a transzformáló fertőzést. A HPV DNS alapú szűrése továb­bi triage felállítását teszi szükségessé, ha a fertőzés jelen van. A valódi CIN3 esetek időben való felfedezéséhez olyan szűrési módszer kifejlesztésére volt igény, amely a HPV-fertőzés jelenléte mellett annak transzformáló formáját is képes valós időben kimutatni. Az E6/E7 onkogének mRNS-re való átíródása vagy a gazda­sejt DNS-ének metilációja a vírusfertőzés transzformáló formájára utal, ahol a sejt tumorszuppresszor fehérjéinek gátlása ré­vén a sejt a daganatképződés útjára lép. Az E6/E7 mRNS detektáláson alapú szűrés – mindamellett, hogy képes a HPV-fertőzés meglétét igazolni – alkalmas a valódi rák­előtti állapotok kimutatására. E szűrési módszer már bizonyította, hogy mind az enhye sejteltérésű citológia (ASCUS, LSIL), mind a HPV-DNS-pozitív minták esetében nagyobb hatásfokkal mutatta ki a valódi rákelőtti állapotokat, mint a triage-ban használt más biomarker. Sőt magas ne­gatív prediktív értékének köszönhetően a CIN2+ spontán regressziójának kimuta­tására is alkalmas.

A triage részeként használt E6/E7 mRNS és a metilációs marker vizsgálatok során használt mintavételi eljárás egyszerű, nem igényel speciális előképzettséget, a minta elemzése könnyen kivitelezhető, reprodu­kálható. A gazdasági számítások igazolták, hogy az E6/E7 mRNS szűrés triageként al­kalmazva csökkenti a szövettani mintavé­telre referált betegek számát, valamint az ismétlő citológiák és HPV-DNS-vizsgálatok arányát, amellyel jelentős kiadáscsökke­nést lehetett elérni.

A méhnyakszűrés populáció szin­ten való kivitelezése a HPV alapú primer szűrési módszerrel egyszerűsíthető, az önmintavételi módszerrel, széles körben elterjeszthető, és a közel 100%-os negatív prediktív értékének köszönhetően kellő biztonságot nyújt az intervallum rákok megelőzése tekintetében. A szűrési inter­vallum növelésével (3 évről 5 évre) költ­séghatékony módszer, a biztonságosság kockáztatása nélkül. A HPV-DNS-pozitív minták további vizsgálatra szorulnak a va­lódi CIN3 esetek időben történő felfede­zésére, amelyre ma már több módszer is rendelkezésre áll, bár egységes eljárásrend még nem került elfogadásra.

 

Nyilatkozat. A szerző a cikk megírása, illetve a ku­tatómunka során anyagi támogatásban nem ré­szesült. A szerzőnek a cikk témájával kapcsolatos érdekeltsége nincs. A dolgozat nem sérti a Helsinki Deklaráció előírásait.

 

Levelezési cím: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Irodalom:

1. Torre LA, Bray F, Siegel RL, et al. Global cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2015;65:87–108

2. Siebers AG, Klinkhamer PJ, Grefte JM, et al. Compari­son of liquid-based cytology with conventional cytology for detection of cervical cancer precursors: a randomized controlled trial. JAMA 2009;302:1757–1764

3. Kitchener HC, Almonte M, Thomson C, et al. HPV test­ing in combination with liquid-based cytology in primary cervical screening (ARTISTIC): a randomised controlled trial. Lancet Oncol 2009;10:672–682

4. Katki HA, Kinney WK, Fetterman B, et al. Cervical can­cer risk for women undergoing concurrent testing for human papillomavirus and cervical cytology: a popula­tion-based study in routine clinical practice. Lancet Oncol 2011;12:663–672

5. Zappacosta R, Caraceni D, Ciccocioppo L, et al. Imple­menting specificity of HPV-DNA primary screening in a successful organised cervical cancer prevention pro­gramme. Gynecol Oncol 2013;128:427–432

6. Koiss R, Boncz I, Hernádi Z, Szentirmay Z. Javaslat a hazai méhnyakszűrési eljárásrend korszerűsítésére. Orv Hetil 2017;158:2062–2067

7. Schiffman M, Wentzensen N, Wacholder S, et al. Human papillomavirus testing in the prevention of cervical cancer. J Natl Cancer Inst 2011;103:368–383

8. Walboomers JM, Jacobs MV, Manos MM, et al. Human papillomavirus is a necessary cause of invasive cervical cancer worldwide. J Pathol 1999;189:12–19

9. Benevolo M, Vocaturo A, Caraceni D, et al Sensitivity, specificity, and clinical value of human papillomavirus (HPV) E6/E7 mRNA assay as a triage test for cervical cytol­ogy and HPV DNA test. J Clin Microbiol 2011;49:2643–2650

10. de Sanjosé S, Diaz M, Castellsagué X, et al. Worldwide prevalence and genotype distribution of cervical human papillomavirus DNA in women with normal cytology: a meta-analysis. Lancet Infect Dis 2007;7:453–459

11. Petry KU, Schmidt D, Scherbring S, et al. Triaging Pap cytology negative, HPV positive cervical cancer screen­ing results with p16/Ki-67 Dual-stained cytology. Gynecol Oncol 2011;121:505–509

12. Wright TC, Stoler MH, Behrens CM, et al. Primary cervi­cal cancer screening with human papillomavirus: end of study results from the ATHENA study using HPV as the first-line screening test. Gynecol Oncol 2015;136:189–197

13. Koiss R, Babarczi E, Jenei C, et al. Repeat conisation or HPV test? What should be done if histology of the primary conisation requires a second conisation? Eur J Gynaecol Oncol 2012;33:134–137

14. Cuschieri K, Bhatia R, Cruickshank M, et al. HPV testing in the context of post-treatment follow up (test of cure). J Clin Virol. 2016;76 Suppl 1:S56-S61.

15. Castle PE, Dockter J, Giachetti C, et al. A cross-sectional study of a prototype carcinogenic human papillomavirus E6/E7 messenger RNA assay for detection of cervical pre­cancer and cancer. Clin Cancer Res 2007;13:2599–2605

16. Rossi PG, Carozzi P, Ronco G, et al. p16/ki67 and E6/ E7 mRNA accuracy and Prognostic Value in Triaging HPV DNA-Positive Women. J Natl Cancer Inst 2021;113:292–300

17. Arbyn M, Roelens J, Cuschieri K, et al. The APTIMA HPV assay versus the Hybrid Capture 2 test in triage of women with ASC-US or LSIL cervical cytology: a meta-analysis of the diagnostic accuracy. Int J Cancer 2013;132:101–108

18. Overmeer RM, Henken FE, Bierkens M, et al. Repres­sion of MAL tumour suppressor activity by promoter methylation during cervical carcinogenesis. J Pathol 2009;219:327–336

19. Kocsis A, Takács T, Jeney C, et al. Performance of a new HPV and biomarker assay in the management of hrHPV positive women: Subanalysis of the ongoing multicenter TRACE clinical trial (n >6,000) to evaluate POU4F3 meth­ylation as a potential biomarker of cervical precancer and cancer. Int J Cancer 2017;140:1119–1133

20. Kelly H, Benavente Y, Pavon MA, et al. Performance of DNA methylation assays for detection of high-grade cervi­cal intraepithelial neoplasia (CIN2+): a systematic review and meta-analysis. Br J Cancer 2019;121:954–965

21. Verhoef VM, Bosgraaf RP, van Kemenade FJ, et al. Triage by methylation-marker testing versus cytology in women who test HPV-positive on self-collected cervicovaginal specimens (PROHTECT-3): a randomised controlled non-inferiority trial. Lancet Oncol 2014;15:315–322

22. Spence AR, Goggin P, Franco EL. Process of care failures in invasive cervical cancer: systematic review and meta-analysis. Prev Med 2007;45:93–106

23. Gök M, van Kemenade FJ, Heideman DA, et al. Experi­ence with high-risk human papillomavirus testing on vagi­nal brush-based self-samples of non-attendees of the cer­vical screening program. Int J Cancer 2012;130:1128–1135

24. Weston G, Dombrowski C, Harvey MJ, et al. Use of the Aptima mRNA high-risk human papillomavirus (HR-HPV) assay compared to a DNA HR-HPV assay in the English cer­vical screening programme: a decision tree model based economic evaluation. BMJ Open 2020;10:e031303­

Dr. Koiss Róbert , Nőgyógyász, onkológus, a Magyar Méhnyakkórtani és Kolposzkópos Társaság elnöke; Wáberer Medical Center, nőgyógyászati profilvezető, Budapest
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.