hirdetés

Ómega-3 zsírsavak és szorongásos zavarok: az ELSA-Brasil vizsgálat eredményei

Brazíliai keresztmetszeti elemzés szerint az ómega-3 zsírsavak na­gyobb mérvű bevitele fordított korrelációban áll a szorongásos zavarok előfordulásával.

Nutrients, 2018. május

hirdetés

Régóta ismert tény, hogy az étrend a kardiovaszkuláris kórképek és a cukorbetegség kockázati tényezője, újabban azonban egyre több adat lát napvilágot arra vonatkozóan, hogy az étkezés összefügg a mentális egészséggel is. Ed­dig kevés vizsgálat történt az étrend és a szorongásos zavarok közötti potenciá­lis korrelációk feltérképezésére. Az újabb elemzések arra összpontosítottak, hogy az ómega-3 zsírsavak – köztük az α-linolénsav (ALA), az eikozapentaénsav (EPA), a dokozapentaénsav (DPA) és a dokozahexaénsav (DHA) – fogyasztása mi­ként befolyásolja a szorongásos zavarok előfordulását.

Spanyolországi kohorszvizsgálatban 7903 fő kétéves követése alapján elemez­ték az összefüggéseket a hosszú láncú n-3 zsírsavak és a halak fogyasztása és a mentális zavarok incidenciája között. Az eredmények szerint mentális zavarok (pl. szorongás) esetén előnyös hatású lehet az n-3 közepes mennyiségű fogyasztása, ám ezt a végső modellek nem tudták megerő­síteni. Nemrég Jacka és mtsai nagy men­nyiségű DHA fogyasztása mellett ritkáb­ban észlelték szorongás előfordulását. Egy véletlen besorolásos klinikai vizsgálatban napi 3 g n-3 zsírsav (elsősorban EPA és DHA) fogyasztása szignifikánsan csökkentette a düh és szorongás pontszámát placebóval összehasonlítva. Egy másik klinikai vizsgá­lat nem igazolt korrelációt az EPA-bevitel és a szorongásos zavarok között a placebóval összevetve. Kettős vak, véletlen besorolá­sos, 8 hetes vizsgálatukban Lespérance és mtsai nem látták igazoltnak, hogy az n-3 zsírsavak pótlása előnyös lenne major dep­resszív vagy szorongásos zavarban.

Az n-3 többszörösen telítetlen zsír­savak (PUFA) bevitele és a pszichiátriai zavarokkal szembeni protektív hatás kö­zötti összefüggések hátterében felmerül, hogy az n-3 PUFA az agyi neuronok közöt­ti kommunikációt befolyásolhatja. Az n-3 PUFA-k alapvető szerepet játszanak az agy normális működésének és szerkezetének fenntartásában azáltal, hogy részt vesz­nek a neurotranszmisszió, a neurogenezis, a sejttúlélés és az idegrendszeri gyulladá­sos folyamatok szabályozásában. Nagy jelentőségük lehet a stresszválaszok re­gulációjában. Korábbi vizsgálatok szerint halolaj adagolásával elnyomható az akut stresszválasz. Igazolták, hogy n-3 zsírsava­kat alig tartalmazó étrend mellett megvál­tozik a patkányok viselkedése, a háttérben az endokannabinoid rendszer módosulása áll. Patkányokon végzett más kísérletekben n-6 PUFA-ban gazdag étrend mellett az állatok gyakrabban mutattak depresszív vagy szorongó magatartást, míg az n-3 zsír­savakban gazdag étrend megakadályozta az ilyen magatartásformák megjelenését.

Steel és mtsai metaanalízise szerint a résztvevők 29,2%-ának volt mentális za­vara valamikor élete folyamán. Brazíliában is gyakoriak a mentális zavarok. A Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil) nevű kohorszvizsgálat 15105 sze­mély étrendjére és mentális állapotára vonatkozóan szolgáltatott információkat. A kiindulási vizsgálat összefüggést talált az n-3 és n-6 zsírsavak és a halak fogyasztása, illetve a szorongásos zavarok előfordulása között. A szerzők abból a hipotézisből in­dultak ki, hogy az n-3 PUFA-k nagy men­nyiségű fogyasztása a szorongásos zavarok ritkább előfordulásával társul.

Betegek és módszerek

Az ELSA-Brasil vizsgálat célja a kardiovasz­kuláris betegségek és a cukorbetegség incidenciájának, valamint a biológiai és szociális determinánsoknak az elemzése volt. Az eredeti vizsgálatban 15 105, 35−74 éves személy vett részt hat brazíliai város­ból. A mostani analízisben az ELSA-Brasil kiindulási vizsgálatának adatait dolgozták fel, melyre 2008 augusztusa és 2010 decembere között került sor.

Az étrend összetételét kvantitatív ételgyakorisági kérdőívvel (FFQ) mérték fel, mely 114 ételféleség fogyasztására kérdezett rá a megelőző 12 hónapra vo­natkozóan. Az FFQ kielégítő megbízható­ságú és validitású az összes tápanyag és különösen az energia, a makrotápanyagok, a kalcium, a kálium, valamint a C-és E-vita­min vonatkozásában. Meghatározták a ha­lak és tenger gyümölcsei fogyasztásának mértékét (g/nap), valamint az n-6 zsírsavak (linolénsav és arachidonsav; g/nap), az n-3 zsírsavak (α-linolénsav, EPA, DPA és DHA; g/nap) és az összes PUFA bevitelét. Kiszá­mították az n-6/n-3 arányt.

Az étrend minőségét az egészséges ét­kezés index brazil változata (BHEI) alapján mérték fel. A módosított index 12 kompo­nenst foglal magába: kilenc ételcsoportot a 2006-os brazíliai étkezési irányelvek alap­ján, két tápanyagot (a nátriumot és a telí­tett zsírokat), valamint a szilárd ételekből, az alkoholból és a hozzáadott cukorból származó kalóriákat. Kizárási kritérium­nak számított az n-3 vagy n-6 zsírsavakat tartalmazó táplálékkiegészítők szedése; a kórelőzményben szereplő gyomor­szűkítő műtét; valamint a napi 500 kcal-nál kisebb vagy 4000 kcal-nál nagyobb energiabevitel.

A mentális kórképek diagnózisát ta­pasztalt pszichiáter állította fel. A CIS-R strukturált, rövid, az alapellátási gyakor­latban is jól használható kérdőív a kö­zösségben előforduló nem pszichotikus pszichiátriai morbiditás felmérésére. A kö­vetkező mentális zavarokat azonosították a Betegségek Nemzetközi Osztályozásának 10-es verziója (ICD-10) szerint: major dep­resszív zavar (MDD, F32); általános szoron­gásos zavar (GAD, F41.1); pánikzavar (F41.0); szociális szorongásos zavar (F40.1); fóbiák (F40.2); obszesszív-kompulzív zavar (F42). Éhomi vérmintából meghatározták az összkoleszterin, a HDL-koleszterin és a trigliceridek szintjét. Az LDL-koleszterin érté­két a Friedewald-egyenlettel számították ki. Mérték a nagy szenzitivitású C-reaktív protein (CRP) értéket is.

Eredmények

A végső elemzés alapját 12 268 fő képezte; közülük 1893 személynél (15,4%) állt fenn szorongásos zavar, míg 10 375 személynél (84,6%) nem. A szorongásos zavarban szenvedők többsége (74,1%) nő volt. A szorongásos csoportban kisebb volt az iskolázottak, a fehér bőrűek és a fizikailag inaktívak ará­nya, illetve nagyobb arányban voltak dohá­nyosok és kisebb arányban alkoholfogyasz­tók, mint azok, akiknél szorongás nem állt fenn. Az EPA, DPA és DHA értéke, valamint az n-6/n-3 arány valamivel alacsonyabbnak adódott a szorongásos csoportban.

A szociodemográfiai változók, a kardiovaszkuláris kockázati tényezők, az étrendi paraméterek és a depresszió szerinti kor­rekciót követően az 5. kvintilisbe eső bevitel fordított korrelációt mutatott a szorongá­sos zavar előfordulásával az EPA (esélyhá­nyados [OR]: 0,82, 95%-os MT: 0,69–0,98), a DHA (OR: 0,83, 95%-os MT: 0,69–0,98) és a DPA (OR: 0,82, 95%-os MT: 0,69–0,98) vo­natkozásában. Az 5. kvintilisbe eső n-6/n-3 arány pozitív összefüggést mutatott a szo­rongásos zavarok előfordulásával.

Megbeszélés és következtetések

A vizsgálat inverz korrelációt igazolt az n-3, EPA, DPA és DHA bevitele és a szorongásos zavarok incidenciája között. Ugyancsak in­verz összefüggés mutatkozott a magasabb n-6/n-3 arány és a szorongásos zavarok fennállása között, ez azonban a további vál­tozók szerinti korrekciót követően elvesz­tette szignifikanciáját. Eddig csak kevés vizsgálatban elemezték az összefüggése­ket a szorongásos zavarok, illetve az n-3 és n-6 PUFA bevitele között, és ezek sem hoz­tak egyértelmű következtetéseket. A most közölt adatok nem sokban térnek el Jacka és mtsai eredményeitől, akik ausztráliai nők körében fordított korrelációt mutattak ki a DHA-bevitel és a szorongásos zavarok előfordulása között.

Több adatunk van az n-3 zsírsavak és a depresszív zavarok összefüggéséről. Ob­szervációs vizsgálatok nemrég elvégzett metaanalízise alapján Grosso és mtsai alá­támasztották azt a hipotézist, mely szerint az étrendi n-3 PUFA bevitel a depresszió kisebb kockázatával társul. Appleton és mtsai metaanalízise viszont azt mutatta: jelenleg nincs elegendő jó minőségű bi­zonyíték annak eldöntésére, hogy az n-3 PUFA jó hatású lehet-e a major depresszív zavar kezelésében. A különböző típusú vizsgálatok eddig nem szolgáltak egyér­telmű adatokkal az n-3 zsírsavak, illetve a depresszió és a szorongás előfordulása közötti korrelációra.

Összefoglalva, a most bemutatott ke­resztmetszeti analízis azt igazolta, hogy az n-3 PUFA (EPA, DHA és DPA) nagyobb mérvű bevitele fordítottan korrelál a szo­rongásos zavarok előfordulásával. A maga­sabb n-6/n-3 arány közvetlen összefüggést mutat az említett mentális zavarok fenn­állásával. Bár az eredmények felvetik az n-3 zsírsavak potenciális protektív hatását a szorongással szemben, az egyéb válto­zókkal elvégzett korrekciókat követően az összes korreláció elveszítette statisztikai szignifikanciáját. Az ELSA-Brasil vizsgálat jövőbeni prospektív adatai pontosíthatják a felmerült összefüggéseket az n-3-PUFA és a szorongásos zavarok között.

Az ismertetés alapjául szolgáló közlemény:
Natacci L, et al. Omega 3 consumption and anxiety disorders: A cross-sectional analysis of the Brazilian Longitudinal Study of Adult Health (ELSA-Brasil). Nutrients 2018;10:663, DOI:10.3390/nu10060663

Dr. Simonfalvi Ildikó
a szerző cikkei

hirdetés

cimkék

Kapcsolódó fájlok

Olvasói vélemény: 0,0 / 10
Értékelés:
A cikk értékeléséhez, kérjük először jelentkezzen be!
Ha hozzá kíván szólni, jelentkezzen be!
 
hirdetés

blog

Egy 57 éves, frissen kezelni kezdett hypertoniás, dohányzó férfibetegnél korábban, hegymenetben jelentkezett már anginaszerű panasza, ami miatt kardiológushoz előjegyezték. Most favágás közben jelentkezett retrosternalis szorító-markoló fájdalom.

Amennyiben a képalkotó szakemberek számára rendelkezésre áll egy iPhone vagy egy iPad készülék, rengeteg minőségi radiológia-orientált alkalmazás közül választhatnak. A más operációs rendszert használók számára jelenleg sokkal korlátozottabbak a lehetőségek.

Úgy látszik, a fül- orr- gégészetet egyre szorosabb szálak fűzik össze a babasamponnal. Most kiderült, hogy alkalmas nasenendoscopia, azaz orrtükrözés során páramentesítésre is, legalábbis thaiföldi kollégák szerint.

Azok számára, akik tudják, mik a gyógyszer hatóanyagai, a mélyvénás trombózis miatti halálesetekről szóló hír nem annyira meglepő. A Diane kombinációban tartalmaz ciproteron-acetátot és az etinil-ösztradiolt.